Preventie, bescherming en veiligheid op het werk

De Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven richt zich tot lokale openbare besturen (gemeentebesturen, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszone, intergemeentelijke verenigingen, …) in het arrondissement Leuven. De wetgever verplicht dat elke werkgever een interne preventiedienst moet hebben die de toevertrouwde opdrachten en taken uitvoert om het welzijnsbeleid in te vullen. Momenteel maken 26 gemeentebesturen, 26 OCMW’s, 10 politiezones, de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, IGO, EcoWerf, STORZO, HaBoBib en Interleuven gebruik van de deskundigheid van deze dienst. De aangesloten 68 besturen vertegenwoordigen 8000 werknemers.

De GD-PBW adviseert de lokale openbare besturen (werkgevers), leidinggevenden en hun werknemers inzake het welzijnsbeleid (preventie van arbeidsrisico's). Deze onafhankelijke en objectieve adviezen moeten het welzijn en de arbeidsveiligheid op de werkvloer naar een hoger niveau brengen.

De ondersteuning door de GD-PBW is veelzijdig:

  • ondersteuning bieden bij het invoeren en op punt stellen van veiligheidsystemen, –procedures en –instructies, vorm geven aan het Globaal Preventieplan PBW en het jaarlijks actieplan PBW,...
  • sensibiliseren: veiligheidsonthaal van nieuwe werknemers, de leidinggevende en de werknemers bewust maken van gevaren op de werkvloer en de risico-inschatting, heftruckchauffeurs aanleren hoe ze veilig met een heftruck moeten omgaan, opleiding hoogwerker, personeel van de groendienst veilig leren werken met arbeidsmiddelen, correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, stimuleren bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden, het correct gebruik van brandbestrijdingsmiddelen aanleren, ondersteuning bieden bij het opstellen en inoefenen van noodprocedures, organisatie van eerste hulp,...
  • permanente opvolging: arbeidsplaatsen en werkposten worden regelmatig bezocht, arbeidsmiddelen, werkmethodes en -omstandigheden worden met een veiligheidsblik bekeken,…
  • aankoopbeleid: voor nieuwe arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden de nodige veiligheidsaspecten kritisch bekeken (bijlage aan bestelbon met veiligheidseisen), werkinstructies worden op punt gesteld,…
  • bouwadvies: voor nieuwbouw of verbouwingen worden de (ontwerp)plannen en lastenboeken gescreend in samenwerking met de brandweer en de externe preventiedienst, m.b.t. de van toepassing zijnde veiligheidswetgeving,…
  • arbeidsongevallen worden onderzocht om de gepaste voorkomingsmaatregelen te kunnen voorstellen, statistieken worden bijgehouden,…

Gezien de explosie aan steeds nieuwe veiligheidsregelgeving en de toenemende belangrijkheid ervan, gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van de werkgever en de leidinggevenden, verdiept de GD-PBW zich permanent in de veiligheidsproblematiek op het werk in de lokale openbare besturen. De dienst wapent zich hiervoor door centralisatie en specialisatie. Bijscholing, contacten met collega-preventieadviseurs en specialisten in verschillende disciplines, samenwerking met gemeentegrensoverschrijdende initiatieven, dagelijkse ervaringen binnen tal van lokale besturen en het bijhouden van vakliteratuur, houden de kennis up-to-date.

Een snelle en efficiënte dienstverlening is een noodzaak voor de GD-PBW. De boodschap wordt enkel aanvaard als ze tijdig, goed en volledig is. Met de personeelsbezetting van de dienst, gekoppeld aan een doorgedreven automatisatie, bereikt de GD-PBW een voldoende efficiëntie om zijn basistaken waar te maken.