• Home

Taakondersteuning

In de taakondersteuning zitten de meer omvangrijke, periodieke opdrachten vervat zoals de slibruimingen, oppervlaktewateranalyses, inventarisaties allerhande, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), ...

Inhoudelijk kan elke opdracht uit de taakondersteuning worden aangepast aan de noden van de opdrachtgever. Het bestuur kan ook beslissen om bepaalde onderdelen van het project zelf uit te voeren.

De gemeenten, die het pakket taakondersteuning hebben onderschreven, zijn niet verplicht deze projecten effectief uit te voeren. Enkel indien ze de uitvoering van de opdrachten noodzakelijk acht, en deze niet met eigen personeel wenst uit te voeren, kan gevraagd worden aan de intergemeentelijke milieudienst om een voorstel op te maken. Dit voorstel omvat de aanpak, de timing, de maximale tijdsbesteding en de kostprijs.

Een belangrijk voordeel van deze manier van werken is de flexibiliteit. De gemeente bepaalt zelf welke opdracht wanneer moet worden uitgevoerd. Ze bepaalt eveneens wat ze zelf wenst uit te voeren en welke onderdelen de intergemeentelijke milieudienst voor haar rekening moet nemen.

Omwille van organisatorische redenen is het wel belangrijk om in het begin van elk jaar aan te geven voor welke onderdelen van de taakondersteuning de gemeente beroep wenst te doen op Interleuven.

15 gemeenten uit het arrondissement Leuven onderschreven het exclusiviteitscontract taakondersteuning en laten binnen dit pakket diverse opdrachten uitvoeren.

Hieronder vindt u een aantal projecten of taken waarvoor u op de intergemeentelijke milieudienst beroep kan doen.

Grote interesse in samenaankoop verwijdering asbesthoudende daken

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen. OVAM nam het heft in handen en stelde doelstellingen voor asbestafbouw en het Actieplan Asbestafbouw op.

16 gemeenten schreven in op het projectvoorstel van de samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende daken bij niet residentiële gebouwen. Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Lubbeek, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw engageren zich om de asbestafbouwdoelstellingen te behalen. Eind 2018 heeft Interleuven het projectvoorstel ingediend bij OVAM voor subsidiëring. In de loop van het voorjaar 2019 zal OVAM hierover een beslissing nemen.

Indien u vragen heeft, kan u terecht bij Kristien Vandenbempt.

Met de kippen op stok: bescherm kippen tegen vossen en marters

Nog steeds worden enorme hoeveelheden groente-, fruit- en tuinafval meegegeven met de afvalophaling. Dit terwijl deze fractie perfect te composteren is, of nog beter, als voedsel kan dienen voor kippen die op hun beurt hun eigenaars van eieren voorzien. Zo wordt dit afval nuttig én krijg je er nog iets lekkers voor in de plaats.

Met de toename van het aantal vossen en marters in onze streken is het echter niet altijd gemakkelijk meer om nog kippen te houden. Een goede bescherming van de kippen hiertegen is cruciaal.

Het project 'Met de kippen op stok' heeft als doel ervoor te zorgen dat de kippen beter beschermd zijn en dus minder gemakkelijk ten prooi vallen aan vossen en marters.

Met dit project tracht men om inwoners te informeren over het beschermen van hun kippen. Bovendien is er een groepsaankoop van automatische hokopeners opgenomen in het project, door het schaalvoordeel kunnen deze toestellen aan een gunstiger tarief worden aangekocht.

Deze automatische hokopeners werken op een lichtsensor of met een timer. Zo hoeft de eigenaar van de kippen zich geen zorgen meer te maken of het hok wel afgesloten is, kan hij/zij met een gerust hart het huis verlaten en bespaart hij/zij ’s ochtends even tijd. Wil u uw kippenhok volledig vos- en marterveilig maken? Contacteer IGO en een medewerker komt al op voorhand langs om een offerte te kunnen opmaken.

De collectieve aanpak heeft als voordelen:

 • informeren en sensibiliseren
 • betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar wel rekening houdend met de kwaliteit
 • het aanbieden van hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot de aankoop van een automatische hokopener en het vos- en marterproof maken van een hok

Het project loopt in volgende gemeenten: Bekkevoort, Boutersem, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Tervuren en Tremelo.

Inwoners van de deelnemende gemeenten aan dit project, kunnen hier een bestelling plaatsen.

Nog vragen? Contacteer Gitta Horemans.

 

 

Tankslag

Tankslag 2017 - 2019

In 2017 zijn er maar liefst 8 gemeenten in dit project gestapt nl. Haacht, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Opwijk, Tervuren, Tremelo en Zoutleeuw. Een werkgroep, samengesteld uit inwoners van de deelnemende gemeenten, selecteerde uit de verschillende ingediende offertes één firma met de beste voorwaarden en de beste prijs/kwaliteitverhouding voor een zo breed mogelijk doelpubliek. Deze tankslag loopt nog tot eind juni 2019. Op dit ogenblik zijn er al meer dan 350 tanks gesaneerd.

Geïnteresseerde inwoners uit de 8 gemeenten kunnen zich nog steeds aanmelden via deze link. De ingevulde informatie op het formulier wordt aan de aannemer bezorgd die op basis hiervan een offerte opmaakt. Dit verplicht de inwoner nog niet tot het afsluiten van een contract. Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank overmaken.

Projectverloop 

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Indien dit omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Indien dit niet gebeurt, kunnen ze aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging.

Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen. De collectieve aanpak heeft veel voordelen:

 • informeren en sensibiliseren.
 • betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar wel rekening houdend met de kwaliteit.
 • het aanbieden van hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering.
 • hoewel het een groepsaankoop betreft, wordt er een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.

Dit project biedt aan de gemeenten en OCMW’s ook de mogelijkheid om buitengebruik gestelde opslagtanks, die gelegen zijn bij niet-Vlarebo-plichtige gebouwen, te verwijderen.

Belangrijk om weten is dat:

 • noch Interleuven, noch de gemeente(n) optreden als opdrachtgever: contracten, betalingen en geschillen zijn tussen de firma en de opdrachtgevende burger.
 • Interleuven of de gemeente(n) treden enkel op als organisatie om burgers bij elkaar te brengen zodat deze tegen gunstige voorwaarden een aankoop kunnen doen.

Het project verloopt in volgende fasen:

 • Interleuven bezorgt de gemeente een modelartikel voor het gemeentelijk infoblad en een intekenformulier voor de inwoners die interesse hebben om deel te nemen aan de groepsaankoop en eventueel te participeren in de werkgroep.
 • Er wordt een werkgroep samengesteld met inwoners, een afgevaardigde per deelnemende gemeente, milieuraad, … Deze groep maakt het bestek op met procedure, timing, weging van criteria, … en schrijft verschillende firma’s aan om een offerte te bekomen. Nadat de werkgroep de binnengekomen offertes evalueerde en een firma aanstelde, krijgt de leverancier de kans om zijn offerte toe te lichten.
 • Algemene infovergadering voor geïnteresseerde inwoners: gekozen firma geeft toelichting en geïnteresseerde inwoner kan intekenen.
 • Individueel contract afsluiten met de firma.
 • Uitvoeren van de werken door de firma.
 • Firma overhandigt lijst met verwijderde opslagtanks aan Interleuven en de gemeente.

Dit project werd de voorbije jaren in de volgende gemeenten succesvol uitgevoerd:

 • Tankslag Bekkevoort, Keerbergen, Tervuren: 230 gesaneerde tanks
 • Tankslag Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo: 380 gesaneerde tanks
 • Tankslag Haacht, Lubbeek, Tremelo: 203 gesaneerde tanks
 • Tankslag Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen en Tremelo: 216 gesaneerde tanks

Voor meer informatie kan u Mieke Grillet contacteren.

Reportage Ringtv

Geluidsmetingen

Naar aanleiding van milieuvergunningsaanvragen, klachten en toezicht op hinderlijke inrichtingen is het wenselijk dat de gemeente beschikt over concrete meetgegevens, die de aard en omvang van het geluidsprobleem zo objectief mogelijk kunnen omschrijven. Het richtinggevend geluidonderzoek beoogt dit doel. De geluidsrapporten, die resulteren uit de metingen, volstaan om een verantwoorde, objectieve beslissing te kunnen nemen en te kunnen beslissen of specifieke (bijkomende) maatregelen wenselijk of nodig zijn.

Deze maatregelen kunnen worden overgemaakt aan de verantwoordelijke exploitant. Bij een milieuvergunningsaanvraag kunnen bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden worden opgenomen in de af te leveren vergunning. In geval van toezicht kunnen deze maatregelen worden opgenomen in een aanbeveling, aanmaning of als bestuurlijke maatregel worden opgelegd. In beide gevallen wordt de verantwoordelijke exploitant op de hoogte gebracht van de bevindingen, zodat hij de nodige maatregelen kan nemen.

Omdat het een indicatieve meting is en dus geen volledig akoestisch onderzoek, zoals bedoeld in Vlarem II, kunnen de resultaten niet gebruikt worden om wettelijk aan te tonen dat de geluidsnormen worden overschreden. Ze geven wel een sterke aanwijzing die aanleiding kan zijn om bijkomende geluidsmetingen op te leggen, al dan niet gekoppeld aan specifieke) geluidsbeperkende maatregelen. De meetresultaten kunnen wel bij officiële vaststellingen (al dan niet in de vorm van een PV) gevoegd worden, indien de geluidsmeter voldoet aan alle Vlarem-vereisten en mits de meting is uitgevoerd door of in aanwezigheid van een  opgeleide toezichthouder (gemeentelijke of intergemeentelijke) of een officier van de politie.

Interleuven kan verschillende soorten geluidsonderzoeken uitvoeren: richtinggevend geluidsonderzoek in breedbandanalyse, geluidsmeting met frequentieanalyse en meting omgevingsgeluid bij muziekmanifestatie.

Breedbandanalyse
Een breedbandanalyse van het geluidsprobleem is in de meeste gevallen de geschiktste meetmethode om het omgevingslawaai en het specifieke lawaai van de (hinderlijke) lawaaibron te bepalen. Bij de metingen zal, zoals voorgeschreven in Vlarem II, minimaal de parameter LA95,1h worden bepaald. Tegelijkertijd worden ook andere parameters (LAeq, LA50,1h, LA5,1h, …) gemeten. De LA95,1h-waarde zal hierbij gebruikt worden om te vergelijken met de milieukwaliteitsnormen uit Vlarem II, die ook in die parameter zijn uitgedrukt. Andere parameters worden eventueel gebruikt om het geluidsprobleem specifieker te omschrijven.

Frequentieanalyse
Het verschil met geluidsmetingen in breedbandanalyse is dat het hier mogelijk gaat om lawaai met een tonale component of specifieke storende aard. Dergelijk tonaal geluid of geluid met specifiek storend karakter (geluid van ventilatoren, compressoren, zagen, ...) is mogelijk meer hinderlijk dan op basis van de geluidssterkte verwacht kan worden. Daarom gelden er strengere normen. Om aan te tonen dat er een tonaal karakter is, volstaat een breedbandmeting niet, dan is bijkomend een frequentieanalyse vereist.

Meting omgevingsgeluid bij muziekmanifestatie
In de eerste plaats is het doel om een beeld te bekomen van het omgevingsgeluid wanneer er een muziekmanifestatie plaatsvindt. Aanvullend kan ook eventueel het geluid binnen (naleving van de normen binnen) tijdens de manifestatie gecontroleerd worden. Het project beoogt vooral een preventieve aanpak.Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre de omgevingsnormen kunnen worden nageleefd tijdens een muziekmanifestatie. De meetgegevens zullen dus in de eerste plaats gebruikt worden om samen met de organisator/zaalexploitant na te gaan welke maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen.

Onderdelen geluidsonderzoeken
Vooronderzoek
De inrichting of activiteit en het specifieke geluidsprobleem worden doorgelicht in functie van de uit te voeren meting. Er wordt gekeken naar de specifieke geluidsbronnen maar ook naar de omgeving en de van toepassing zijnde milieuwetgeving (zijn alle vergunningen aanwezig, wordt er gewerkt conform de voorwaarden, welke geluidsnormen zijn van toepassing, gewestplan, nabijheid bewoning, …). Op basis van dit vooronderzoek wordt er samen met de gemeente bepaald wat er gemeten zal worden, aantal metingen, waar dit zal gebeuren en hoelang. Hiermee krijgt het bestuur ook al een zicht op de uiteindelijke kostprijs.

Eigenlijke meting
Afhankelijk van de situatie gebeuren de metingen al dan niet met medeweten van of in samenwerking met de exploitant. Er wordt op meerdere locaties gemeten en indien mogelijk wordt per meetplaats het omgevings- en het achtergrondlawaai bepaald (geluid met en zonder specifieke lawaaibron). Indien nodig gebeurt dit laatste op een andere relevante locatie.

Bij het uitvoeren van de metingen wordt steeds rekening gehouden met de wettelijke vereisten, bepaald in Vlarem II. De geluidsmetingen gebeuren met een Vlarem-conforme, gekalibreerde geluidsmeter (RION NL-32) en worden uitgevoerd door medewerkers met de nodige kwalificaties (opgeleide deskundigen).

Rapport
De meetresultaten worden verwerkt in een rapport met volgende onderdelen:

 • beschrijving van de (milieu-)vergunningstoestand van de inrichting, met aandacht voor de geluidsproblematiek
 • omschrijving van de meetmethode en –tactiek
 • overzichtelijke weergave van de meetresultaten
 • resultaten met beoordeling ten opzichte van de wettelijke bepalingen.
 • advies voor de gemeente voor de verdere aanpak van het probleem.

Voor geluidsmetingen, uitgevoerd in het kader van een toezichtstaak, kan het geluidsrapport bijgevoegd worden bij het officiële rapport van vaststelling of PV en dus deel uitmaken van de officiële vaststellingen.

Naar aanleiding van klachten werden op vraag van diverse gemeentebesturen geluidsmetingen uitgevoerd door de intergemeentelijke milieudienst. Ook werden er al indicatieve metingen uitgevoerd bij plaatsbezoeken tijdens proactieve controles en bij milieuvergunningsaanvragen.

Om de impact van het hakselen van ingezameld snoeihout op het geluidsniveau in de omgeving te bepalen, werden op verschillende containerparken van EcoWerf geluidsmetingen uitgevoerd.

De geluidsonderzoeken vallen onder de exclusiviteitsovereenkomsten taakondersteuning of onder de ondersteuning handhaving.

Infraroodopname gebouwen

Het behalen van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 (en later), is niet enkel een uitdaging voor steden en gemeenten maar ook voor haar inwoners. 

Gebouwen in de Europese Unie vertegenwoordigen 40% van het totaal energieverbruik. Een lagere energievraag van een gebouw door energiebesparende maatregelen en investeringen en gebruik van hernieuwbare energie, leidt automatisch tot verhoogde energie-efficiëntie met een beperking van de CO2-emissie en ook lagere energiefacturen. De gemeenten beschikken dus over een aanzienlijk besparingspotentieel op energetisch en financieel vlak door goed beheer van de gebouwen en woningen op haar grondgebied. Bovendien zijn de gemeenten goed geplaatst om hun burgers aan te sporen om energiezuinige aanpassingen te doen aan hun woning. 

Bij bestaande gebouwen of woningen geeft een infraroodopname (IR-opname) een beeld van de energetische toestand van het gebouw en spoort het eventuele energieverliezen op via koudebruggen, niet of onvoldoende geïsoleerde muren en daken, kieren rond buitenschrijnwerkerij, muur- of dakdoorgangen, ... Ook bij de oplevering van een nieuwbouw is een IR-opname zinvol zijn om energielekken aan te tonen of na te gaan of aan de opgelegde bouwvoorschriften werd voldaan. Het onderzoek kan zowel bij gemeentelijke gebouwen als particuliere woningen worden uitgevoerd.

Door het beschrijven van warmteverliezen kunnen energiebesparende aanpassingen worden uitgevoerd en deze leiden automatisch tot een betere energieprestatie van het gebouw.

Deskundige uitvoering
Als vennoot van Interleuven kan de gemeente dit project aanbieden aan haar inwoners. De  inwoners vergoeden het thermografisch onderzoek van hun woning rechtstreeks aan de gecertificeerde deskundige (uitvoerder). Het project wordt bekend gemaakt onder andere via de gemeentelijke communicatiekanalen (informatieblad, website, …). Geïnteresseerde inwoners kunnen intekenen via de gemeente en worden door de deskundige gecontacteerd om het onderzoek van de woning uit te voeren. Voor het maken van de IR-opname moet het buiten voldoende koud zijn en moet het gebouw verwarmd zijn.

Nadien wordt een rapport met de vaststellingen, IR-opnames en het advies (met tips om energielekken op te lossen) overgemaakt aan de bewoner. Na afloop van het project ontvangt ook de gemeente een samenvattend digitaal rapport met een overzicht van alle deelnemers en de aanbevelingen van de individuele rapporten.

In een eventueel vervolgproject wordt nagegaan hoeveel inwoners de voorgestelde maatregelen uit het rapport uitgevoerd hebben en wordt een berekening gemaakt van de uitgespaarde CO2-emissie en energiebesparing.

Burgemeestersconvenant
Dit project kan in het gemeentelijk klimaatactieplan opgenomen worden onder de sleutelsector ‘woningen’.

 • 1
 • 2