• Home

Ruimtelijke ordening

Interleuven zorgt voor een stevige ruggengraat voor uw gemeente door haar deskundigheid en jarenlange ervaring inzake ruimtelijke ordening met u te delen.

Samen met u pakt onze dienst RO ruimtelijke problemen en uitdagingen in uw gemeente aan (korte en middellange termijn), ontwikkelen we samen uw ruimtelijke beleidsvisie (middellange en lange termijn) en vertalen deze in concrete plannen en projecten.

Daarbij gaan wij altijd uit van het streven naar een ruimtelijk beleid met een duurzame visie waarin plaats is voor mens, werk, ontspanning en natuur. Aldus ontstaat een omgeving waarin het voor iedereen prettig leven is.

Onze medewerkers RO staan ook klaar om uw gemeentelijke stedenbouwkundige dienst te ondersteunen bij de uitvoering van alle ruimtelijke en stedenbouwkundige taken. Dit kan gaan het inzetten van een medewerker bij acute nood tot het ter beschikking stellen van een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

 

Ad hoK - Huis voor omgevingsKwaliteit

Missie

Een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein.

Ad hoK, het Huis voor omgevingsKwaliteit, heeft de missie om omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen.

Ad hoK werd opgericht door de streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke kwaliteit in de regio.

Doelstelling

Kwaliteit met grote K                                                         

Ad hoK ondersteunt lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren. Dit doen we via een gelaagde aanpak, gesteund op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren.

 • KWALITEITSKAMER: een multidisciplinaire kwaliteitskamer met externe experten adviseert het lokale bestuur in het omgaan met impactvolle publieke en private projecten. Op deze wijze wil ad hoK de lokale expertise verbreden. De kwaliteitskamer voorziet:
  • advies bij goedkeurings- en vergunningsprocedures
  • trajectbegeleiding vanaf opmaak projectdefinitie
 • OPEN OPROEP: ad hoK organiseert een open oproep om lokale besturen te begeleiden bij het vinden van een inspirerende ontwerper voor een landschappelijke, stedenbouwkundige, infrastructuur- of architectuuropdracht. Zo willen we de lokale expertise versterken en de juiste ontwerper bij het juiste project brengen. Hoe gaan we te werk?
  • het lokaal bestuur stelt samen met ad hoK een projectdossier samen
  • ad hoK publiceert het dossier in het Bulletin der Aanbestedingen
  • ontwerpers stellen zich kandidaat binnen een vooraf bepaalde termijn
  • in overleg met de opdrachtgever selecteert ad hoK minimum 3 kandidaten
  • kandidaten dienen hun projectvoorstel in
  • een onafhankelijke jury analyseert de voorstellen en draagt een kandidaat naar voren
  • de opdrachtgever gunt de opdracht (bij de finale gunning is ad hoK niet meer betrokken)
 • INSPIRATIE en OPLEIDING: om expertise uit te wisselen organiseert ad hoK lezingen, workshops en uitstappen die nieuwe inzichten geven om uitdagingen aan te gaan. Dit wordt ook opengesteld naar alle geïnteresseerde professionals. Ad hoK organiseert ook opleidingen voor ambtenaren en schepenen. Onder begeleiding van een externe expert worden ze ondergedompeld in onderwerpen specifiek voor de publieke sector.

Door expertise te bundelen helpt Ad hoK dossiers te onderbouwen (“waarom kan iets niet?”), maar ook proactief te adviseren (“wat zou eventueel wel kunnen?”). Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de bouwheer/architect is essentieel in het streven naar omgevingskwaliteit.

Meer info?

Uitgebreide infobrochure (2019)

Beknopte folder (2018)

Contacteer ons

Partnerschap

Ad hoK is een samenwerking tussen de streekintercommunales Haviland, IGEMO en Interleuven. Het huis voor omgevingskwaliteit wordt aangestuurd door een coördinatiecel, waarin de drie intercommunales vertegenwoordigd zijn. IGEMO treedt op als algemeen coördinator.

Het initiatief wordt gesteund door Team Vlaams Bouwmeester.

 

Stedenbouwkundige ondersteuning

Met haar stedenbouwkundige dienstverlening wil Interleuven voor haar gemeentevennoten en hun stedenbouwkundige dienst op een continue basis een kwalitatieve ‘back office’ betekenen, waar de gemeentelijke medewerkers steeds terecht kunnen voor ondersteuning bij meer complexe stedenbouwkundige dossiers en specifieke ruimtelijke vragen en knelpunten. Daarnaast kunnen wij op een flexibele wijze inspringen en bij geplande langdurige personeelsafwezigheden helpen bij het verzekeren van de continuïteit inzake de gemeentelijke stedenbouwkundige werkzaamheden.

De sterktes van de dienst RO van Interleuven inzake stedenbouwkundige ondersteuning zijn:

 • de veelheid en diversiteit van taken die zij binnen de gemeente kunnen opnemen, gaande van louter administratief-stedenbouwkundige taken tot verregaande gespecialiseerde inhoudelijke dossierbehandeling, adviesverlening, tijdelijke diensthoofdtaken en opvolging van planningsbegeleiding
 • de flexibiliteit van de inzet
 • de relatief onmiddellijke inzetbaarheid

Een volwaardige inzet van een RO-medewerker zonder aan flexibiliteit in te boeten, vraagt een minimum aan engagement van de gemeente(n) die hier wenst/(en) een beroep op te doen.

De stedenbouwkundige dienstverlening bestaat enerzijds uit het uitvoeren van inhoudelijk-stedenbouwkundige taken en anderzijds uit het opnemen van administratief-stedenbouwkundige taken.

Inhoudelijk-stedenbouwkundige taken kunnen zijn:

 • behandeling (advisering) van vergunningsaanvragen: af te spreken met de gemeente, afhankelijk van welke gemeentelijke medewerkers al dan niet op de dienst aanwezig zijn, bijv. alle vergunningsaanvragen of alles behalve de complexere omdat de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar deze zelf wenst te blijven doen of enkel de complexere omdat er geen gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aanwezig is, …
 • maandelijks overleg met de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en schepen RO over complexere stedenbouwkundige dossiers (vergunningsaanvragen en andere)
 • inhoudelijke en/of procedurele opvolging planningsluik

Administratief-stedenbouwkundige taken kunnen bestaan uit:

 • behandeling (administratie) van vergunningsaanvragen: nazicht volledigheid aanvraagdossiers, aanvragen adviezen, organisatie openbaar onderzoek, klaarmaken dossiers voor college, …
 • ingeven dossiers vergunningenregister
 • notarisbrieven
 • bijhouden registers (onbebouwde percelen, leegstand, …)

Zowel de inhoudelijk-stedenbouwkundige als administratief-stedenbouwkundige taken worden aangeboden onder verschillende formules, gaande van een 'ad hoc'-ondersteuning wanneer de nood acuut is,  over een 'continu-wekelijkse' ondersteuning voor een bepaalde periode, tot een ondersteuning door 'een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar' aangeduid door de gemeenteraad en voor de (resterende) duurtijd van een beleidsperiode.

De 'ad-hoc'-ondersteuning is een erg punctuele, kortstondige ondersteuning:

 • bij kortstondige onderbezetting van de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst
 • voor het wegwerken van een opeenstapeling van te behandelen stedenbouwkundige dossiers bij piekmomenten
 • bij de behandeling van complexere en/of minder vaak voorkomende vergunningsdossiers.

De 'continu-wekelijkse' ondersteuning betreft de aanwezigheid van een administratief-ruimtelijk medewerker/ruimtelijk planner van de dienst RO van Interleuven:

 • bij langdurige afwezigheid (ziekte, zwangerschap, ontslag/vertrek, loopbaanonderbreking, ...) van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of andere stedenbouwkundige medewerkers;
 • voor de behandeling van complexe vergunningsdossiers (inhoudelijk-stedenbouwkundig) en/of van (een deel van- het administratieve luik van de vergunningenbehandeling;
 • als klankbord voor de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst voor de bespreking van de voorliggende vergunningsaanvragen en overleg over de aanpak van de voorliggende vergunningsaanvragen en overleg over de aanpak van complexere en/of minder vaak voorkomende vergunningsdossiers.

De ondersteuning door een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambenaar betekent:

 • voor de medewerker van Interleuven een lange termijn opdracht waarbij de duurtijd samenvalt met de beleidsperiode (indien gestart in 2015 voor min. 4 jaar, indien afsluiting tijdens 1ste jaar beleidsperiode voor min. de beleidsperiode + 1 jaar),
 • dat de IL-medewerker door de gemeenteraad wordt aangeduid als (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor de duurtijd van de termijn van de opdracht,
 • de betaling gebeurt op basis van een maandelijkse 'standaard'-factuur en driemaandelijkse afrekening.

Gemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning

Dagelijks maken we gebruik van onze omgeving en leggen we onbewust beslag op de ruimte. Om zorgzamer met deze ruimte om te springen en problemen het hoofd te bieden, is er nood aan een manier van werken om met de complexiteit die daarmee gepaard gaat, om te gaan. De Vlaamse overheid gaf in 1997 het voorbeeld met de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Daaropvolgend moesten ook alle provincies en gemeenten een structuurplan voor hun grondgebied uitwerken. Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen, dienen deze structuurplannen bovendien geregeld te worden herzien.

Een (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan wordt opgemaakt met het doel om de  gemeente nog aangenamer, mooier, leefbaarder en dynamischer maken voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, sport, … kortom iedereen die in de gemeente leeft.

Er wordt eerst gekeken hoe het met de gemeente gesteld is: wat de kwaliteiten en positieve punten zijn en wat de knelpunten en negatieve zaken zijn de bestaande noden en behoeften worden opgelijst en er wordt ingeschat wat de toekomstige noden en behoeften zullen zijn  en dan wordt een kader uitgezet voor een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk beleid

De structuurplanning maakte het ruimtelijk beleid professioneler en gerichter. Vlaanderen bouwt ondertussen voort op de robuuste lijnen van haar RSV en legt de lat weer wat hoger in de opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen (BRV).

Ook het gemeentelijk niveau zal hierin volgen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan evalueren en laten evolueren naar gemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning, waarbij de ruimtelijke lange termijnvisie wordt bepaald in een kernnota. Beleidsperiode-gebonden en gekoppeld aan het BBC concretiseert de gemeente deze ruimtelijke visie via gebieds- en/of themagerichte beleidskaders. Het instrumentarium dat daarbij kan worden ingezet voor de uitwerking van die visie 'op het terrein', bestaat o.a. uit ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ...

Gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan het strategisch gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en wordt gebruikt als toetsingskader voor stedenbouwkundige vergunningen.  Door het opmaken van een RUP concretiseert een gemeente haar ruimtelijk beleid.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een juridisch document dat de modaliteiten voorschrijft voor de inrichting en het beheer van een gebied. Het kan echter meer dan alleen de bestemming en inrichting ervan vastleggen. Het kan ook beheersmaatregelen bevatten.

De gemeentelijke RUP’s zullen op termijn de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) vervangen.

Een RUP geeft onder meer aan:

 • welke activiteiten waar mogen plaatsvinden
 • waar al dan niet (en wat) mag worden gebouwd
 • aan welke stedenbouwkundige voorschriften een gebouw in een bepaalde zone moet voldoen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan uitspraken doen over een welbepaald gebied, dit is een gebiedsgericht RUP. Voorbeelden hiervan zijn RUP’s waarvan de perimeter een woonuitbreidingsgebied, een kern, een woonlint, een brownfieldsite, … omvat.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen zich ook toespitsen op een bepaalde thematische problematiek en uitvoering geven aan een RUP opgebouwd uit verschillende deel-RUP’s. Voorbeelden hiervan zijn een RUP zonevreemde woningen, een RUP zonevreemde bedrijven, een RUP zonevreemde recreatie, …

Masterplan

Wenst het gemeentebestuur dat de dorpskern verder evolueert als een kwalitatieve kern maar is de beleidsvisie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te weinig concreet om nieuwe initiatieven te evalueren of nieuwe projecten te lanceren? In dat geval kan een masterplan soelaas bieden.

Een masterplan geeft een beeld van hoe een kern of een projectgebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het vormt de basis voor concrete projecten. Het vertrekt hiervoor van de aanwezige knelpunten en potenties, maakt keuzes en geeft mogelijkheden aan. De opmaak van een masterplan gaat best gepaard met een actief participatie- en communicatieproces.

Het masterplan is geen kant-en-klaar concept dat tot in de details aangeeft hoe de kern er in de toekomst moet uitzien. Het is wel een goed onderbouwde visie op de ruimtelijke ontwikkeling die de ambitie van het gemeentebestuur weerspiegelt. Het masterplan geeft duidelijke keuzes aan met betrekking tot de concrete uitwerking van deze visie. Het fungeert dus als uitgangspunt voor toekomstige projecten die moeten resulteren in de gewenste kern- of gebiedsversterking.

De realisatie van een masterplan gebeurt niet alleen door het gemeentebestuur. Grondeigenaars, bewoners en investeerders zullen het masterplan concreet vorm geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ook zij betrokken worden bij de opmaak ervan door een actieve participatie en een uitgebreide communicatie.

 • 1
 • 2