• Home

GIS

Zeg het met een kaart!

GIS (Geografisch Informatie Systeem) zorgt in een gemeente voor het centraliseren en over de diensten heen delen van de beschikbare data. Het combineren van die data en het visualiseren op kaart, maakt dat onderliggende verbanden worden uitgelicht en er zo meer informatie gegenereerd wordt.

Dat GIS in uw lokaal bestuur de efficiënte werking bevordert, het beleid een objectieve houvast geeft en de interne en burgergerichte communicatie verbetert, hoeft geen betoog meer. Bovendien dwingt de steeds complexere regelgeving lokale besturen tot de continue inzet van dit hulpmiddel.

Investeren in GIS loont.

Ons GIS-team staat klaar om uw lokaal bestuur te  begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken van uw GIS-beleid, het op poten zetten van het GIS-systeem, het uitbreiden van uw kennis aan de hand van opleidingen, informatiesessies en overlegmomenten met andere besturen en helpen bij de inventarisatie en digitalisatie van allerhande informatie. Zo halen we samen meer uit uw data.

Hoe scoort uw gemeente binnen de Vlaamse GIS-monitor? Neem hier een kijkje.

Tragewegenplan Diest

De stad Diest gaat een tragenwegenplan opmaken en wil hierin enkele belangrijke vragen beantwoorden: Welke trage wegen zijn er in de stad? Hoe ervaren de inwoners de trage wegen? Wat is goed, wat kan beter? Hoe gaan we in onze stad om met deze wegjes? Hoe zien we het gebruik ervan: recreatief / functioneel? Voor duurzame mobiliteit? Hoe bouwen we ons netwerk uit? Welke trage wegen willen we behouden, welke niet? Welke prioriteiten stellen we?, ...

In de opstartfase wordt een lokale projectgroep samengesteld die een procesflow opmaakt voor het traject dat uiteindelijk zal resulteren in een tragenwegenplan. Na de opstartfase met de projectgroep is er een eerste breed stakeholdersmoment gepland. Inwoners en relevante organisaties worden betrokken en bepalen mee het gemeenschappelijk doel van het lokale tragewegenbeleid. Dit gedeelde verhaal wordt meegenomen in het vervolgtraject en is richtinggevend voor verdere concretisering.

Dit project wordt uitgevoerd door de stad Diest in samenwerking met Interleuven, vzw Trage Wegen en de Provincie Vlaams-Brabant. Interleuven begeleidt en coördineert samen met Trage Wegen vzw het traject en biedt ook ondersteuning voor het GIS-werk (inventarisatie en terreinwerk). Eind 2020 wordt het project afgerond.

Ons GIS-team werkte een aantal jaar geleden al mee het tragewegenplan van de gemeente Lubbeek uit. Wil jouw gemeente ook een tragewegenplan uitwerken? Contacteer ons.

Digitaal archief

De digitalisatie is niet meer tegen te houden! Gemeentebesturen zijn genoodzaakt om mee op de kar te springen. Nieuwe infrastructuur, software, hardware, … dragen allemaal bij aan deze evolutie. 

Het is belangrijk om niet enkel aan nieuwe digitale data te denken, ook oudere niet-digitale data blijven hun waarde behouden. Om deze gegevens niet te laten verloren gaan, is digitalisatie aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan verkavelingsdossiers die veel plaats innemen én vergankelijk zijn. Dergelijke archieven kunnen worden gescand en gekoppeld in het GIS. Zo blijven de dossiers goed bewaard en zijn ze met 1 muisklik terug te vinden.

De GIS-medewerkers van Interleuven hebben heel wat ervaring met het scannen van archieven. Voor de verschillende dossiers is er steeds een zekere dossierkennis nodig om te kunnen selecteren welke dossierstukken prioritair moeten worden gescand en welke minder belangrijk zijn.

Aan de hand van een zelf gekozen codering worden de scans opgelijst en kunnen vervolgens aan het GIS worden gekoppeld (zie dienstverlening ‘Vergunningen op kaart’). De opvraging van de dossiers doe je vanaf dan snel aan je bureau en je hoeft niet eindeloos te zoeken in een papieren archief.

Referenties

Deze dienstverlening voert ons team GIS uit voor de gemeenten Begijnendijk, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenberg, Oud-Heverlee, Rotselaar en de steden Lier en Tienen.

Vergunningen op kaart

Snel en eenvoudig een correct antwoord krijgen op vragen als ‘welke vergunningen zijn afgeleverd op een bepaald perceel, waar liggen de vergunningen die verleend zijn aan een bepaalde exploitant, in welke gewestplanbestemming ligt het perceel met een bepaalde vergunning, toon de ingescande vergunningen die van toepassing zijn op een bepaald perceel, …’ 

Het team GIS van Interleuven zorgt voor het scannen van vergunningen, ingave in de eigen gemeentelijke software en het leggen van een de koppeling met het gemeentelijk GIS-systeem. Met een simpele muisklik krijgt u daarna als gebruiker alle belangrijke gegevens te zien van de vergunning op een specifiek perceel alsook de gekoppelde scans.

Referenties

Deze opdracht voer(d)en we uit voor de gemeenten/steden Begijnendijk, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenberg, Linter, Lubbeek, Tienen en Zoutleeuw.

DSI - Digitale Stedenbouwkundige Informatie

DSI is een Vlaams uitwisselingsplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie, waar alle geldende verordenende ruimtelijke plannen en bijhorende voorschriften worden gebundeld. DSI-deelname en digitalisatie van gemeentelijke plannen op GRB-ondergrond, zorgen ervoor dat RO-werk efficiënter kan, zeker bij het genereren van vastgoedinformatie.

Bovendien is het voor gemeenten sinds de zomer van 2018 een wettelijke verplichting om hun ruimtelijke plannen DSI-conform aan te maken. Vanaf de instap worden nieuwe plannen op DSI geplaatst en vervallen de richtlijnen van het plannenregister, plancompensaties en DigiRUP.

De gemeenten/steden Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Herent, Keerbergen, Kortenberg, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Wezembeek-Oppem, Zoutleeuw zijn al DSI-conform. Interleuven ondersteunt momenteel nog de gemeenten Huldenberg, Linter en Tremelo.

Heeft uw gemeente voor het DSI-conform maken van de plannen onvoldoende tijd of expertise? 4 van onze GIS-medewerkers volgden het opleidingstraject en zetten ondertussen al één of meerdere gemeenten op het DSI-platform. Daarnaast zijn ze specialist in het inpassen van deze plannen op de GRB-percelenkaart. Contacteer ons voor meer informatie en voor een ondersteuning op maat.

Opmaak tragewegenplan

Om het gemeentelijk tragewegenbeleid vorm te geven en een tragewegenplan op te maken, kunnen lokale besturen beroep doen op het GIS-team van Interleuven. We hanteren hiervoor het draaiboek van de provincie Vlaams-Brabant.

Trage wegen zijn verkeersveilige verbindingen voor korte verplaatsingen in de gemeente. De wegjes worden gebruikt voor dicht-bij-huis-recreatie zoals joggen, wandelen, fietsen of paardrijden, maar ze vormen ook het antwoord op de toenemende vraag naar verkeersveilige verbindingen naar school, sporthal, jeugdbeweging, bibliotheek of naar lokale handelaars.

Een actuele en volledige inventaris is wenselijk als basis voor de opmaak van een tragewegenactieplan. Het eindresultaat van de ondersteuningsopdracht is een actieplan, bestaande uit een allesomvattende tabel waarin elk tragewegsegment is opgenomen met al zijn eigenschappen en te nemen acties en onderhoud. Deze is zowel in GIS – met koppeling naar de kaart - als in Excel te raadplegen en te wijzigen.

Opmaak inventaris trage wegen

Coördinatie

 • opleiding volgen over de app waarmee de vrijwilligers zullen werken (tijdens het infomoment geeft de coördinator deze kennis aan de vrijwilligers door)
 • organisatie infomomenten voor vrijwilligers
 • opvolgen vragen vrijwilligers (gemeente als eerstehulplijn, moeilijkere vragen worden doorgespeeld naar de coördinator)

GIS-werk

 • opmaak van de inventarisatiekaarten op basis van Wegenregister, Atlas, GRB, luchtfoto,… in GIS
 • externe info (BPA, verkavelingsplannen, rooilijnplannen, ruilverkavelingen, bosbeheersplannen, ...) overzetten op een GIS-kaart
 • overleg met de gemeente: kaart overlopen en aanpassingen doen
Opmaak tragewegenplan

Coördinatie en tekstueel werk

 • voorbereiden, leiden en verslaggeving van vergaderingen (kerngroep, projectgroepen, participatievergaderingen en slotevent)
 • schrijven van de kompasnota
 • opmaak puntensysteem voor afweging belang tragewegsegmenten
 • algemene communicatie

GIS-werk

Alle taken rond de digitale opmaak, verwerking en analyse van de geodata en het maken van kaartmateriaal, onder andere:

 • opmaak kaart met gemeentegrenzen en attractiepolen
 • opmaak wenslijnenkaart (zowel na 1e als 2e participatievergadering)
 • kaart met alle juridisch geldende wegen
 • opmaak tragewegenplan

Communicatieluik

Dit is een belangrijk onderdeel van het project. Ook hier kan Interleuven de gemeente ondersteunen.

Exclusieve dienstverlening

De gemeente bekijkt de gewenste invulling en timing en in onderling overleg met het GIS-team van Interleuven worden de taken van de GIS-medewerker bepaald. Voor deze dienstverlening kan worden gewerkt op basis van de exclusieve dienstverlening (pakket 6.2.). De kosten, verbonden aan de exclusieve dienstverlening, worden verrekend op basis van een expertise– en kostendelend principe.

Referenties

Dit project werd eind 2018 voor de gemeente Lubbeek afgerond. In 2019 werken we met de stad Diest aan een tragewegenplan i.s.m. Trage Wegen vzw. Op 1 oktober is er een eerste participatiemoment voor de bevolking.