• Home

Milieu

De intergemeentelijke milieudienst is een dynamische dienst die de gemeenten en steden adviseert over en begeleidt bij verschillende milieu- en klimaatthema's. De milieudienst biedt de gemeenten ook een aantal projecten aan.
 
De gemeenten kunnen in exclusieve dienstverlening werken met Interleuven, ook voor de pakketten die de intergemeentelijke milieudienst aanbiedt namelijk de basisservice, de klimaatondersteuning, taakondersteuning en milieuhandhaving. Het werken met de exclusieve dienstverlening is een ‘win-win’ situatie. De gemeente kan met zekerheid beroep doen op de milieudienst voor een brede waaier aan projecten en opdrachten en dient geen BTW te betalen op de uren uitgevoerd door het personeel van Interleuven.

Extranet

De gedetailleerde projectfiches van de verschillende pakketten milieu alsook de fiches van de projecten die de milieudienst aanbiedt, vindt u terug op ons extranet. Klik hier om u in te loggen.

Thermografische luchtfoto Bekkevoort

Inwoners krijgen gepersonaliseerd advies over warmteverlies dak

De thermografische luchtfoto zet de inwoners van Bekkevoort verder op weg naar een efficiënte renovatie. Begin februari 2019 bracht een warmtegevoelige camera de warmteverliezen van de daken van Bekkevoort in beeld. Het resultaat is een thermografische luchtfoto van het grondgebied die toont hoe goed (of slecht) de daken van de woningen geïsoleerd zijn.

Op 13 november 2019 stelde de gemeente, samen met Interleuven en het wooninfopunt Hartje Hageland, de thermografische luchtfoto voor aan het grote publiek en konden de aanwezigen voor het eerst het warmtebeeld van het dak van hun woning bekijken. Maar liefst 160 inwoners waren hierop aanwezig.

Een goed geïsoleerd dak zorgt voor minder energieverliezen: het totale energieverbruik verlaagt alsook de bijhorende factuur, het comfortniveau van de woning verhoogt en de totale CO2-uitstoot vermindert. Dit project draagt bij om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Geïnteresseerde burgers kunnen beroep doen op adviesverleners die meer informatie verstrekken over de luchtfoto. Inwoners kunnen op afspraak langskomen in het gemeentehuis voor een persoonlijk advies door medewerkers van de gemeente, Interleuven en Hartje Hageland. Dit advies is een eerste stap richting een energetische renovatie. Er werden al 180 adviezen gegeven.

Publieke grachten: herklasseringsvoorstel

Een recente wetswijziging betreffende de onbevaarbare waterlopen doopte de ‘grachten van algemeen belang’ om tot publieke grachten waardoor gemeenten meer rechten (en plichten) hebben bij het beheer van de kleinere waterlopen en grachten. Maar ook nu moet de gemeente (of een watering) zelf initiatief nemen om deze grachten als dusdanig aan te duiden. Interleuven kan ondersteuning bieden bij de opmaak van zo’n herklasseringsvoorstel.

Achtergrond

Door een belangrijke herklassering van de onbevaarbare waterlopen categorie 3 in 2014 werden deze toen omgezet in waterlopen cat. 2. Dit betekent dat het beheer ervan vanaf dan in handen was van de gemeenten in plaats van de provincie.

Voor de niet-geklasseerde en overige onbevaarbare waterlopen opgenomen in de digitale Vlaamse Hydrografische atlas (VHA) gebeurde dit niet terwijl het wel de bedoeling was om al deze kleinere waterlopen op termijn te ‘declasseren’. Voor de waterlopen en grachten, waarvan het onderhoud toch een voldoende ‘algemeen belang’ had, was voorzien om deze aan te duiden als ‘gracht van algemeen belang’. Hierdoor werd de gemeente er ook effectief beheerder van en werd er tegelijkertijd meer rechtszekerheid gecreëerd om dit beheer als overheid te kunnen uitvoeren.

In ons arrondissement is dat niet of nauwelijks gebeurd, terwijl er veel ‘private’ grachten door de gemeente beheerd worden. De recente wetwijziging betreffende de onbevaarbare waterlopen doopte deze ‘grachten van algemeen belang’ dus nu om tot publieke grachten en hebben gemeenten meer rechten (en plichten) hebben bij het beheer ervan. Maar ook nu moet de gemeente (of een watering) zelf initiatief nemen om deze grachten als dusdanig aan te duiden.

Procedure

Hiervoor is een specifieke procedure voorzien met inbegrip van een openbaar onderzoek, waar de aangelanden bezwaren en/of opmerkingen kunnen formuleren op het voorstel om bepaalde grachten om te zetten tot publieke grachten.
Dit voorstel dient het volgende te bevatten:

  • gedetailleerde aanduiding van de ligging (aslijn) van de publieke gracht
  • motivatie voor de omzetting tot publieke gracht
  • aanduiden van de oeverstrook waarbinnen de rechten van de beheerder (gemeente) van toepassing zijn. Deze strook kan variëren tussen 0 m (op één van de oevers is er dan geen ‘’publiek recht’) tot maximaal 3 m. Binnen de
  • aangeduide oeverstrook is er recht op doorgang mat materiaal voor onderhoud en recht tot deponie van het slib en maaisel.

De milieudienst van Interleuven kan gemeenten ondersteunen bij de opmaak van een herklasseringsvoorstel en de gemeente begeleiden bij het openbaar onderzoek.
De opmaak van het voorstel gebeurt in nauw overleg met de bevoegde gemeentelijke dienst en de verantwoordelijke schepen.

Interesse?

Neem contact op.

Opmaak omgevingsvergunning

Ook de gemeenten hebben eigen ingedeelde inrichting of activiteit zoals de gemeentelijke loods of school die mogelijk vergunnings- en/of meldingsplichtig zijn. Interleuven wil voor de gemeente voor deze ingedeelde inrichting of activiteit een omgevingsmelding of –vergunning indienen via het Omgevingsloket.

De volledige projectfiche vindt u op ons extranet terug.

Inspectie en toezicht op koelinstallaties

In heel wat klasse 2 en klasse 3 bedrijven zijn grote of kleine koelinstallaties (frigo’s, koelcellen, warmtepompen, airco’s,…) aanwezig. Erg vaak blijkt dat deze installaties enorme lekverliezen vertonen. De impact van deze lekverliezen op het milieu is erg groot vermits het hier meestal gaat over broeikasgassen met een groot GWP (Global Warming Potential) waarbij de invloed van de ozonlaag afbrekende stoffen velen malen groter is dan die van CO2. Het controleren van deze installaties en hiermee het terugdringen van de broeikasgasemissies kan dus tevens gekaderd worden in het Burgemeestersconvenant.

De exploitanten beseffen niet altijd dat ze deze lekken kunnen verhelpen en niet gewoon koelmiddel moeten bijvullen. Het beperken van de lekverliezen is voor de exploitant economisch interessant en het helpt om de hoeveelheid schadelijke broeikasgassen die vrijkomen in de omgeving te beperken.

Het maximale lekverlies per jaar mag wettelijk gezien maar 5% zijn. Indien het lekverlies meer is dan 5%, wat heel vaak voorkomt, en dit twee jaar op rij, moet volgens de wetgeving de koelinstallatie buiten gebruik gesteld worden.

De volledige projectfiche vindt u op ons extranet terug.

Geluidsonderzoek muziek

De controle op de naleving van de geluidsnormen bij muziekactiviteiten kan zowel preventief gebeuren als naar aanleiding van klachten.

De volledige projectfiche vindt u op ons extranet terug.