• Home

Ontwikkelingen

Op termijn voorziet het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in de creatie van 300 ha nieuwe bedrijventerreinen. Interleuven spant zich in om die locaties klaar te maken voor bedrijven. Daarbij streeft Interleuven naar de ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen, waarbij de klemtoon wordt gelegd op kwaliteit - duurzaamheid - en hoogwaardigheidsaspecten.

Extra aandacht wordt besteed aan de selectie van kandidaat-kopers, de aanleg en onderhoud van groenvoorziening en bufferzones en de naleving van de milieureglementering door de bedrijven die zich komen vestigen.

De nieuwe bedrijventerreinen hebben een hoog kwaliteitsniveau, zijn duurzaam en uitstekend geïntegreerd in de omgeving.

 

Rummen - Geetbets

De gemeente Geetbets wil in de toekomst graag landelijk, maar leefbaar blijven met ontwikkelingsmogelijkheden voor alle essentiële functies van het buitengebied. Als landelijke gemeente heeft Geetbets een lokale gerichtheid op het vlak van opvang van de (plaatselijke) tewerkstelling in bedrijvigheid. Het lokaal bestuur geeft hier via twee concepten invulling aan: mits een streven naar verweving van wonen en werken en door het voorzien van een nieuw bedrijventerrein.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat de bindende bepalingen dat de gemeente een lokaal bedrijventerrein zal uitbouwen op een terrein ten noorden van de Kraaistraat, aansluitend bij de kern van Rummen, goed bereikbaar en toegankelijk via de N716 en de Kraaistraat. Een bijkomend lokaal bedrijventerrein is noodzakelijk om de herlokalisatie van bestaande, niet (langer) verweefbare, bedrijven op te vangen en/of om nieuwe bedrijven te kunnen huisvesten.

Om dit te realiseren ging de gemeente Geetbets een samenwerking met Interleuven aan, in eerste instantie voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het RUP voorziet in een bestemmingswijziging zodat een zone voor bedrijvigheid van ongeveer vijf hectare wordt aangeduid. Gelijktijdig voorziet het in een groene bufferzone, ruimtelijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling en een gemengd buffergebied richting de woningen aan de Kraaistraat.

Het RUP werd na alle wettelijke stappen definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Geetbets op 25 augustus 2016. Daarbij werd rekening gehouden met een deel van de ingediende bezwaren. Het goedkeuringsbesluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum van 27 oktober 2016.

Heeft u nog vragen over dit RUP? Neem dan contact op met Bram Adams.

Lewa - Zoutleeuw

Het bedrijventerrein Lewa in Zoutleeuw is gelegen aan de rand van het centrum van de stad en wordt ontsloten langsheen de Sint-Truidensesteenweg.

Om tegemoet te komen aan de bijkomende ruimtenood voor ambachtelijke bedrijven in Zoutleeuw zal een terrein, aansluitend op de Belgische fruitveiling, met een oppervlakte van ongeveer 2ha worden ontwikkeld. Deze nieuwe ontwikkeling vraagt bijzondere maatregelen voor wateropvang en infiltratie. Met de verschillende nutsmaatschappijen wordt gezocht naar een realistische oplossing.

Vanwege de beperkte oppervlakte wordt maximaal ingezet op optimaal ruimtegebruik waarbij het verplicht is om bedrijfsgebouwen gesloten en/of halfopen te bouwen. De publieke ruimte wordt functioneel ontwikkeld (voldoende rijwegbreedte en gemeenschappelijke parkings) met aandacht voor een landschappelijke inrichting die aansluit bij de twee verschillende groenbuffers die het terrein omsluiten. Bovendien wordt een verbinding gecreëerd tussen het bestaande bedrijventerrein Lewa, de uitbreidingszone en het achterliggend open landbouwgebied.

De groenbuffers krijgen een multifunctioneel karakter: het bergen en infiltreren van het hemelwater wordt gecombineerd met een landschappelijke aanleg waar werknemers, passanten en bezoekers even kunnen vertoeven. Met de aanplant van fruitbomen in deze groenzones wordt een duidelijke link gelegd met deze fruitstreek maar wordt ook ingespeeld op de ecologische behoefte aan bloesems voor insecten en bijen.

Wingepark - Rotselaar

Het bedrijventerrein Wingepark richt zich op KMO’s, lokale en ambachtelijke bedrijven. Ook bedrijven met een distributieve of dienstverlenende functie zijn hier gevestigd.

Het bedrijventerrein is gelegen in de gemeente Rotselaar, op de as tussen Leuven en Aarschot-Diest, nabij een afrittencomplex van de autosnelweg E314 en is op die manier goed ontsloten voor auto- en vrachtverkeer. De toegang situeert zich langs de Steenweg op Holsbeek.

De zone wordt ontsloten door een centrale, brede toegangsweg waarop langs weerszijden enkele (doodlopende) insteken aansluiten. Er is voorzien in een gemeenschappelijk waterbufferbekken.

Het terrein, met een bruto-oppervlakte van 25 ha, werd gerealiseerd begin jaren ’90 (van de vorige eeuw). Momenteel wordt het bedrijventerrein zeer intens gebruikt, met percelen die een variabele grootte hebben. Zowel bedrijven in o.a. de voedingsindustrie, de auto- en transportsector als in de bouw- of audiovisuele sector zijn hier gevestigd.

Sint-Maartensberg - Lubbeek

Op de heuvelrug tussen Leuven en Lubbeek bevindt zich een kleinere maar interessant gelegen bedrijvenzone. Het terrein Sint-Maartensberg wordt rechtstreeks ontsloten via de N2 (gewestweg Leuven – Diest) en vormt zo een schakel tussen het stedelijk gebied Leuven en het Hageland als hinterland.

Deze zone werd gerealiseerd in 1987 en heeft een oppervlakte van ongeveer 9,5 hectare. Sint-Maartensberg herbergt verschillende bedrijven actief in de voedingssector niettegenstaande dat de vestigingsvoorwaarden een zeer gemengde aanwezigheid toelaten.

Wetenschapspark Arenberg - Leuven

Het Wetenschapspark nabij campus Arenberg is ontstaan op vraag van de stad Leuven en de Leuvense Universiteit omdat de nood aan een hoogwaardige bedrijvenzone groot was. Langs de Boudewijnlaan in Heverlee werd het Wetenschapspark Arenberg (± 13ha) aangelegd op gronden die eigendom zijn van de KU Leuven.

Op dit terrein ontwikkelde Interleuven de vier kantoorgebouwen van cluster B (oppervlakte ± 25.000m²).

Volgens de toelichting bij het gewestplan is dit Wetenschapspark bestemd voor de vestiging van onderzoekslaboratoria, instellingen en kleinschalige innoverende bedrijven waarvan een belangrijke component van de activiteit op wetenschappelijk onderzoek is afgestemd, in samenwerking met de universitaire onderzoeksinstellingen. De ermee samenhangende kantoren en diensten (o.a. doorgangsgebouw) zijn eveneens toegelaten. Voor het beheer van het Wetenschapspark werd een beheerscomité opgericht waarin Interleuven vertegenwoordigd is met 2 leden. De KU Leuven heeft in dit beheerscomité 3 vertegenwoordigers, de GOM 2 en de stad Leuven 1 vertegenwoordiger.

Naast het beheerscomité werd een wetenschappelijk comité opgericht dat moet oordelen over de activiteiten van de aanvragen en moet nagaan of deze activiteiten beantwoorden aan de gestelde criteria.

De bouw van de eerste fase (10.000m² van de 25.000m²) werd in 2005 afgerond. De eerste twee gebouwen, B1 en B2, bieden onderdak aan verschillende spin-offbedrijven van de KU Leuven. Allemaal hoogtechnologische bedrijven gespecialiseerd in informatie- en communicatietechnologie, biotechnologie en/of de ontwikkeling van prototypes. Deze gebouwen worden door Interleuven verhuurd.

Eind 2007 werd gestart met de bouw van B3 en B4. De gebouwen werden midden 2010 voltooid. Het ‘Wetenschapspark Arenberg’ maakt –samen met het ‘Researchpark Haasrode’- deel uit van het netwerk van hoogwaardige bedrijvenzones in Leuven. Aangezien het de laatst beschikbare locatie is voor dit soort bedrijven, springt men spaarzaam om met de ruimte. Deze gebouwen hebben een totaaloppervlakte van 15.000 m²: kantoorruimte, parkings en technische ruimte. Dankzij de maximale isolatie van de gebouwen door onder meer het gebruik van hoogrendementsglas wordt de energiebehoefte zo laag mogelijk gehouden. Het gebruik van passieve zonne-energie, ook wel ‘bouwen op de zon’ genoemd, verlicht de verwarmingsfactuur. De gekozen oriëntatie zorgt ervoor dat de gebouwen energiezuinig zijn. Door middel van permanente zonnewering aan de zuidkant, blijft de opwarming in de zomer binnen de perken. Het gebouw wordt voorzien van betonkernactivering voor het koelen en verwarmen. Het hemelwater wordt gebruikt als toiletspoeling. Ook deze gebouwen worden door Interleuven verhuurd.