• Home

Klimaatondersteuning

De klimaatondersteuning richt zich tot de gemeenten/steden die het Burgemeestersconvenant onderschreven en de opgenomen doelstellingen willen realiseren. Met de ondertekening engageren lokale besturen zich om de CO2-uitstoot te verminderen met 20 % tegen 2020. Daarenboven moet het energieverbruik dalen met 20 % en moet er 20 % energie geproduceerd worden door hernieuwbare bronnen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en richt zich rechtstreeks naar de gemeenten.

Interleuven is door Europa erkend als regionaal coördinator in het kader van het Burgemeestersconvenant. Coördinatoren ondersteunen en begeleiden lokale besturen bij de uitvoering ervan, zowel bij de inhoudelijke als uitvoerende aspecten. Ook de provincie Vlaams-Brabant werd erkend als coördinator van het Convenant. Dit resulteerde in een samenwerking tussen Interleuven en de provincie om het project Vlaams-Brabant Klimaatneutraal uit te voeren.

Interleuven ondersteunt 12 gemeenten in de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van haar klimaatbeleid en de daarmee gepaarde procesbegeleiding. Dit betekent concreet het mee invullen van de nulmeting, begeleiding van de interne stuurgroep, co-creatie van een zo groot mogelijk draagvlak voor het klimaatverhaal, opmaak en indiening klimaatactieplan, ...

TERTS

De gemeenten Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren en Tremelo gaan samen met Interleuven aan de slag om kleine ondernemers te ondersteunen rond energiebesparing en hernieuwbare energie. Deze thema’s kunnen hen een flinke besparing opleveren maar staan nu nog te vaak onderaan het prioriteitenlijstje.

Bakkers, slagers, kleine winkels, cafés, schrijnwerkers en andere kleine ondernemers zullen in de deelnemende gemeenten beroep kunnen doen op een energiecoach. In een persoonlijk begeleidingstraject worden het gebouw, de technische installaties en de bedrijfsvoering bekeken op vlak van energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie.

Kleine ondernemers die verder willen gaan, zullen een dossier kunnen indienen en maken kans op subsidies voor innovatieve investeringen. Tenslotte zullen de deelnemende ondernemers ook worden betrokken in een gezamenlijk klimaattraject voor kleine ondernemers in deze 6 gemeenten.

TERTS staat voor Transitie in Energie via een Regierol ten opzichte van de Tertiaire Sector en is een Interreg-project Vlaanderen-Nederland en maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De partners zijn West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Stad Brugge, Gemeente Middelburg, Katholieke Universiteit Leuven, Interleuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes, Technische Universiteit Eindhoven, Vooruit Gent en Stichting Avans. TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren en door kleine ondernemers te begeleiden. Lokale besturen krijgen een centrale rol in de energietransitie van hun horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen. Het project is gestart op 1 oktober 2018 en eindigt op 30 september 2021.

Meer weten?

Website TERTS

TERTS op LinkedIn

Met financiële steun van:

Doe ze nog eens vol in een herbruikbare beker!

Begeleidingstraject voor gemeentelijke evenementen

Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook het aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen of blik is vanaf dan niet meer toegelaten. Het gaat over evenementen waar de lokale besturen en Vlaamse overheid zelf bepalen hoe de catering verloopt, bijvoorbeeld door een marktbevraging.

Interleuven zocht al in 2018 samen met Tervuren naar alternatieven voor wegwerpbekers en dit samen met de jeugdorganisaties en festivalorganisatoren. Het resultaat: op Hee Tervuren Reuzegezellig editie 2018 werden alleen herbruikbare bekers gebruikt die achteraf industrieel werden gereinigd. De kosten van de huur en reiniging van de bekers werd gecompenseerd door de veel lagere personeelsinzet voor het opruimen van het festivalterrein. Tervuren onderzoekt momenteel manieren om herbruikbare bekers op alle evenementen in de gemeente ingang te laten vinden.  

Begin dus nu aan een begeleidingstraject en start 2020 niet met een kater.

Het traject omvat verschillende fasen:
 • Overleg: gemeente en Interleuven bepalen samen traject en doelstelling
 • Informeren: gemeentelijke stakeholders (organisatoren, verenigingen, ...) informeren over het gemeentelijk engagement, ook drankenhandelaars worden betrokken
 • Participeren: betrekken van gemeentelijke stakeholders
  • startvergadering
  • rekening houden met en/of anticiperen op opmerkingen, praktische bezwaren en suggesties
  • zoeken naar concrete oplossingen
 • Aanpassen: rekening houdend met de opmerkingen zoekt de gemeente samen met Interleuven naar de best haalbare oplossingen. 
 • Consolideren: gemeentelijk beleid in de praktijk brengen, communicatie hierover op gang brengen

Doel van dit project en deze samenwerking is te komen tot een 'wegwerpbekervrije gemeente'.

Bekers lenen van Interleuven

Naast deze procesbegeleiding kunnen gemeenten en hun verenigingen ook 2000 bekers bij Interleuven ontlenen. We stellen ook een raamovereenkomst ter beschikking voor gemeenten die eigen bekers goedkoper willen aanschaffen. De gemeente Herent kocht zo al enkele duizenden bekers aan.

Interesse? Contacteer Willem Laermans.

Thermografische luchtfoto

Zichtbaar maken van warmteverliezen zet burgers aan om efficiënt te renoveren

Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken zichtbaar te maken. Maar liefst 30 % van de warmte in een woning verdwijnt via het dak. Door het aantonen van deze energieverliezen op een warmtekaart worden burgers aangezet om een efficiënte energetische renovatie uit te voeren.

Een tweemotorig vliegtuig, uitgerust met een infraroodcamera, vliegt ’s nachts over de gemeenten en detecteert de thermische straling. Deze vluchten worden in de winter uitgevoerd en moeten gebeuren wanneer de klimatologische omstandigheden gunstig zijn: een heldere nacht, kouder dan 5° Celsius, geen neerslag (sneeuw of regen) en geen of weinig wind.

De thermografische gegevens worden nadien verwerkt tot een kaart met een classificatie van het warmteverlies in 6 duidelijke kleuren. Deze beelden worden nadien ter beschikking gesteld via een gebruiksvriendelijke toepassing op de gemeentelijke website. Op deze manier krijgt iedereen een duidelijk beeld van de eigen woning. Deze foto legt onmiddellijk de pijnpunten bloot. De interpretatie van een thermografisch beeld is niet altijd even eenvoudig. Daarom kan de geïnteresseerde inwoner na het maken van een afspraak langskomen in het gemeentehuis om een persoonlijk advies te ontvangen. Bij dit advies, een eerste stap richting een energetische renovatie, wordt ook heel wat aandacht besteed aan energiebesparing, premies, benoveren, groepsaankopen en nog veel meer. Nadien kan de inwoner verder op weg worden gezet naar een efficiënte renovatie.

Want minder warmteverlies in de woning leidt tot een besparing op de energiefactuur en meer comfort voor de bewoners. Dankzij de CO2-besparing vaart ook het klimaat er wel bij. Dergelijk project past perfect binnen het gemeentelijk klimaatactieplan.

Ondersteuning Interleuven

Het project en de begeleiding door Interleuven omvat het volgende:

Maken van de luchtfoto

De thermografische luchtfoto wordt gemaakt door een gespecialiseerde en gecertificeerde organisatie. Tijdens de nacht worden vanuit een vliegtuigje thermografische opnames gemaakt. Interleuven staat in voor de prijsvraag en de contacten/communicatie met de firma.

Communicatie

Na het opleveren van de luchtfoto wordt deze op een infomoment kenbaar gemaakt aan het grote publiek. Dit infomoment geldt tevens als start van het nazorgtraject. Het project wordt tevens bekend gemaakt via andere communicatiekanalen zoals het gemeentelijk informatieblad, de gemeentelijke website en sociale media. Deze luchtfoto heeft een zeer krachtig sensibiliseringseffect. De luchtbeelden vestigen de aandacht op de vaak minder goede energetische toestand van de daken van de woningen.

Adviesverlening

Deze luchtfoto heeft een zeer krachtig sensibiliseringseffect. De luchtbeelden vestigen de aandacht op de vaak minder goede energetische toestand van de daken van de woningen. 

 • Via een fysiek thermoloket in het gemeentehuis: na afspraak krijgen de inwoners een persoonlijk advies over het thermografisch luchtbeeld van hun woning. Na het analyseren van de beelden krijgen de inwoners een rapport mee met daarin enkele afbeeldingen, de nodig adviezen en tips om een renovatie uit te voeren. Er wordt ook ruim geïnformeerd over andere aspecten van renovaties: premie- en subsidiemogelijkheden, info over bepaalde technieken en materialen om te isoleren, ...
 • Via een digitaal loket op de gemeentelijke website: inwoners kunnen de thermografische luchtfoto van de gemeente raadplegen via de gemeentelijke website. Na aanmelding kan de eigen woning of gebouw opgezocht worden. Na het doorlopen van de interpretatiesleutel kan de inwoner zelf conclusies trekken over de energetische toestand van het dak van de eigen woning. Deze digitale tool biedt tevens de nodige informatie over premie- en subsidiemogelijkheden, info over bepaalde technieken en materialen om te isoleren, enz. Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor de gebruikers om vragen te stellen en om indien nodig extra informatie aan te vragen.

De thermografische luchtfoto geeft enkel en alleen een beeld van het warmteverlies via het dak van een woning. Om de andere mogelijke energieverliezen van een woning of gebouw in beeld te brengen, kan een thermografische of infraroodscan een oplossing bieden. Tijdens de adviesverlening kunnen geïnteresseerde inwoners hierover geïnformeerd worden. Deze infraroodscan behoort echter niet tot deze projectfiche. Interleuven biedt dit project wel aan in de projectfiches ‘Thermografisch onderzoek van particuliere woningen’ en ‘Thermografisch onderzoek van gemeentelijke gebouwen’.

Opleiding

De adviesverlening wordt verzorgd door medewerkers van Interleuven, eigen medewerkers van de gemeente of medewerkers van een wooninfopunt. Een opleiding is noodzakelijk om een goede en correcte interpretatie van de thermografische luchtfoto mogelijk te maken. Goed opgeleide en geïnformeerde adviesverleners kunnen er voor zorgen dat inwoners zo goed als mogelijk begeleid en geadviseerd worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot energetisch efficiënte renovaties.

Monitoring

Tijdens het projectverloop is het belangrijk om op regelmatig basis na te gaan hoeveel effect deze actie heeft. Er worden opvolgingsindicatoren bepaald en er wordt nagegaan hoeveel inwoners advies hebben ingewonnen en in welke mate de voorgestelde maatregelen uit het rapport uitgevoerd werden. Tevens wordt getracht om een berekening te maken van de uitgespaarde CO2-emissie en energiebesparing. Deze berekening kan gebruikt worden bij het rapporteren voor het Burgemeestersconvenant.

Ervaring 

Interleuven voerde reeds volgende projecten uit voor:

 • 2012: Gemeente Tervuren: thermografische luchtfoto en adviesverlening.
 • 2013: Bedrijventerreinen van Aarschot (Nieuwland), Holsbeek (De Vunt), Haacht (Kruineike), Hoegaarden (Bleyveld), Diest (Webbekom) en Leuven (Researchpark Haasrode): thermografische luchtfoto en adviesverlening.
 • 2013: Stad Leuven: organisatie van het project en opmaak bestek thermografische luchtfoto.
 • Winter 2016/2017: Gemeenten Haacht en Keerbergen: thermografische luchtfoto en adviesverlening.
 • Winter 2017/2018: Een thermografische luchtfoto voor 13 gemeenten  (Bierbeek, Boutersem, Boortmeerbeek, Hoegaarden, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Lebbeke, Opwijk, Steenokkerzeel, Tienen, Wezembeek-Oppem en Zoutleeuw) in samenwerking met collega-intercommunale Haviland en de adviesverlening/natraject voor 6 van deze gemeenten.
 • Winter 2018/2019: Een thermografische luchtfoto voor 4 gemeenten (Bekkevoort, Herne, Machelen en Kraainem) in samenwerking met Haviland.

Nog vragen of ook interesse in dit project? Neem contact met ons op.

Artikels

4 gemeenten maken samen een thermografische luchtfoto - persmoment januari 2019

13 gemeenten maken samen een thermografische luchtfoto

Resultaten thermografische luchtfoto’s beschikbaar

Thermografische luchtfoto Haacht en Keerbergen

Inwoners Keerbergen en Haacht maken kennis met thermografische luchtfoto

Mijn warm huis - digitaal renovatieadvies

Hoe warm is jouw huis?

In september 2017 lanceerde Interleuven de online toepassing Mijn Warm Huis. Met deze gebruiksvriendelijke tool kunnen inwoners nagaan hoe hun woning scoort op het vlak van energie. Mijn Warm Huis toont wat de impact van maatregelen, zoals het plaatsen van dakisolatie, nieuwe beglazing of zonnepanelen is voor de woning op energetisch vlak. Daarnaast geeft de tool ook een inschatting van de investeringskosten en de premies die inwoners hiervoor kunnen krijgen.

Inwoners uit de gemeenten Keerbergen, Kortenberg, Opwijk en Tremelo kunnen reeds gebruik maken van de tool.

Van half februari tot half maart organiseert Interleuven een communicatiecampagne voor Mijn Warm Huis. Gemeenten die interesse hebben om Mijn Warm Huis ook in te zetten om inwoners warm te maken voor energiebesparende maatregelen in hun woning kunnen nog steeds aansluiten. Interleuven personaliseert de tool dan voor de gemeente met gemeentelijke premies, adviesverlening, gemeentelijke look & feel, etc. Gedetailleerde informatie vind je in de projectfiche [projectfiche toevoegen].

Interesse? Wees snel, dan kunnen we jouw gemeente ook mee opnemen in de campagne. Interesse laat je blijken aan Ilse Cadron.

Deze tool werd mogelijk gemaakt dankzij financiering binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Renovatiebegeleiding

Om inwoners te begeleiden en te ontzorgen bij de renovatie van hun woning, stelt Interleuven een externe renovatiebegeleider aan. Deze gaat langs bij inwoners en doet een rondgang van de woning. De renovatiebegeleider maakt een technisch rapport op en stelt samen met de bewoners een stappenplan voor renovatie op. Hij begeleidt hen ook bij de contacten met aannemers en het aanvragen van premies voor de werken.

Dankzij het See2Do!-project kunnen gemeenten tot eind april 2019 mee genieten van een subsidie van 50% op de kostprijs van de renovatiebegeleiding. Gemeenten kunnen intekenen voor een of meerdere pakketten van 10 woningen die worden geraamd op € 1.750 per pakket. Samen met de gemeenten starten we dan zo snel mogelijk de communicatie op voor de werving van deelnemers.

Contacteer Ilse Cadron voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken.

 • 1
 • 2