• Home

Klimaatondersteuning

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de implementatie van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. De huidige klimaatactieplannen zijn opgemaakt binnen het SEAP (Sustainable Energy and Action Plan) met als doel de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Met de deadline van 2020 in het vooruitzicht kan het voor de continuïteit en de haalbaarheid interessant zijn om tijdig te beslissen het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) te ondertekenen. Dit engagement heeft als doel de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. Als de nieuwe periode gestart kan worden met een reeds opgemaakt klimaatactieplan, is er meer tijd voor het behalen van de doelstelling.

Om de slaagkans van het klimaatactieplan te vergroten kan het ook interessant zijn om het samen met buurgemeenten op te maken. Dit zorgt voor een grotere zichtbaarheid en groter potentieel per actie.

Als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant streeft Interleuven samen met collega-intercommunale Haviland en de provincie naar klimaatneutraliteit in Vlaams-Brabantse gemeenten. Eén van de hoofdtaken als territoriaal coördinator is het ondersteunen en begeleiden van de gemeenten bij de opmaak en uitvoering van het (inter)gemeentelijk klimaatactieplan.

Het proces

Om tot een succesvolle uitvoering van het klimaatactieplan te komen, is het belangrijk dat het klimaatactieplan breed gedragen wordt. Daarom werken de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Interleuven en Haviland een aanpak uit samen met de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie zal de risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitwerken en het uiteindelijke klimaatactieplan schrijven met ondersteuning van een (inter)gemeentelijke interne stuurgroep. Hiervoor wordt inhoudelijke inbreng van de gemeente verwacht in een aantal workshops. Het betalend provinciaal aanbod inzake de opmaak van het klimaatactieplan vindt u in detail terug in de communicatiekanalen van de provincie Vlaams-Brabant.

In dit proces kan u bij Interleuven terecht voor:

 • pakket 1: evaluatie bestaand klimaatactieplan
 • pakket 2: ondersteuning taak duurzaamheidsambtenaar in interne stuurgroep
 • pakket 3: organisatie en ondersteuning extern participatietraject
 • pakket 4: verdere begeleiding interne stuurgroep

De volledige projectfiche met de gedetailleerde invulling van de pakketten alsook de kostprijs van onze ondersteuning per pakket, vindt u op ons extranet.

Gemeenten die ondersteuning van Interleuven wensen bij de uitvoering van hun klimaatwerking, kunnen via het exclusiviteitscontract 3.2 (ondersteuning klimaat) op de milieudienst rekenen. Ondertekening van het Burgemeestersconvenant is niet verplicht maar wel wenselijk. Tijdens de opmaak van het SECAP zorgen we voor de evaluatie van het bestaande klimaatactieplan, begeleiding van de verschillende participatietrajecten en ondersteuning van de interne stuurgroep. Voor de invulling van het klimaatplan werken we acties uit binnen de thema’s energie, groen, water, materialen en participatie. De gemeente is verplicht een aantal uren op jaarbasis af te nemen op basis van het inwonersaantal.

Handelaars zetten in op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

60 handelaars uit 5 gemeenten werken samen met energiecoach in TERTS-project

PERSBERICHT 10-12-2019

Het klimaat verandert. De energie verandert. Van ondernemers wordt verwacht dat zij ook mee veranderen. Het TERTS-project (Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector) biedt een gratis energiecoachingtraject aan waarop een 60-tal kleine ondernemers uit 5 Vlaams-Brabantse gemeenten (Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo) beroep kunnen doen. Hierin gaat specifieke aandacht naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Lees meer

TERTS

De gemeenten Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo gaan samen met Interleuven aan de slag om kleine ondernemers te ondersteunen rond energiebesparing en hernieuwbare energie. Deze thema’s kunnen hen een flinke besparing opleveren maar staan nu nog te vaak onderaan het prioriteitenlijstje.

Bakkers, slagers, kleine winkels, cafés, schrijnwerkers en andere kleine ondernemers (minstens 10) uit de deelnemende gemeenten doen beroep op een energiecoach. In een persoonlijk begeleidingstraject dat dit najaar loopt worden het gebouw, de technische installaties en de bedrijfsvoering doorgelicht op vlak van energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie. Hieruit blijkt dat er heel wat potentieel is voor concrete maatregelen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De ondernemer ontvangt een gedetailleerd rapport waarin de toepasbare energiebesparende maatregelen worden voorgesteld en waarbij kosten en baten van investeringen vergeleken worden zodat de ondernemer weet waar hij aan toe is.

In een later stadium zijn er ook subsidies beschikbaar om effectief de innoverende investeringen (bv. warmtepompboiler in combinatie met zonnepanelen, …) te subsidiëren.  Deze ondernemers worden dan ook ambassadeur om deze innovatieve technieken ruime bekendheid te geven binnen hun sector en daarbuiten.

TERTS staat voor Transitie in Energie via een Regierol ten opzichte van de Tertiaire Sector en is een Interreg-project Vlaanderen-Nederland en maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De partners zijn West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Stad Brugge, Gemeente Middelburg, Katholieke Universiteit Leuven, Interleuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes, Technische Universiteit Eindhoven, Vooruit Gent en Stichting Avans. TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren en door kleine ondernemers te begeleiden. Lokale besturen krijgen een centrale rol in de energietransitie van hun horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen. Het project is gestart op 1 oktober 2018 en eindigt op 30 september 2021.

Meer weten?

Website TERTS

TERTS op LinkedIn

TERTS op Twitter

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Contacteer ons.

Met financiële steun van:

Renovatiebegeleiding

Om inwoners te begeleiden en te ontzorgen bij de renovatie van hun woning, stelt Interleuven een externe renovatiebegeleider aan. Deze gaat langs bij inwoners en doet een rondgang van de woning. De renovatiebegeleider maakt een technisch rapport op en stelt samen met de bewoners een stappenplan voor renovatie op. Hij begeleidt hen ook bij de contacten met aannemers en het aanvragen van premies voor de werken.

Dankzij het See2Do!-project kunnen gemeenten tot eind april 2019 mee genieten van een subsidie van 50% op de kostprijs van de renovatiebegeleiding. Gemeenten kunnen intekenen voor een of meerdere pakketten van 10 woningen die worden geraamd op € 1.750 per pakket. Samen met de gemeenten starten we dan zo snel mogelijk de communicatie op voor de werving van deelnemers.

Contacteer Ilse Cadron voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken.

Burgerenergie

Met burgerenergie gaan we op zoek naar openbare gebouwen waar zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden (gemeentehuis, sporthal, zwembad, school, loods). Dit gebouw hoeft geen juridische eigendom van de gemeente te zijn. Via een recht van opstal of huurovereenkomst kan dit worden geregeld. De zonnepanelen worden mee gefinancierd met geld van  geïnteresseerde inwoners die in het project participeren en de geproduceerde energie wordt goedkoper geleverd aan de eigenaar van het gebouw. De burgers die dit mee financieren worden mede-eigenaar van de installatie. De eventuele winst komt ten goede aan de eigenaars van de installatie (o.a. de inwoners) en/of wordt opnieuw geïnvesteerd in energiebesparingsprojecten en nieuwe groene energieprojecten. Het gemeentebestuur hoeft de zonnepanelen dus niet zelf te financieren en dergelijk voorbeeldproject levert tal van voordelen op zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners.

Indien er grote, goed gelegen daken zijn op openbare gebouwen zijn,  kan een gemeente meedoen met dit project:

 • dak(bedekking) in goede staat, geïsoleerd dak (of isolatiewerken gepland)
 • hoofdzakelijk zuidelijk georiënteerd
 • minimaal 60 m² hellend dak of 100 m² plat dak

Via een specifieke openbare aanbesteding zoeken wij een organisatie die dit mee mogelijk maakt samen met de gemeente en haar burgers. Deze organisatie staat in voor de voorberekening, de plaatsing, het onderhoud en de financiering (via burgers) van de hele installatie. Als gemeente ondersteunen jullie in goede samenwerking mee het project. Interleuven begeleidt de gemeente in dit traject met burgers en de aangezochte organisatie.

Eens de samenwerking goed is opgestart verloopt deze enkel tussen de burgers, de aangezochte organisatie en het gemeentebestuur.

Bekkevoort, Oud-Heverlee en Tervuren nemen al deel aan dit project.

Interesse? Contacteer Willem Laermans.

See2Do!

In het Interregproject See2Do! werkten Vlaamse en Nederlandse partners, waaronder Interleuven, samen om energie-efficiënte renovaties te stimuleren zowel in particuliere woningen als publieke gebouwen en dit volgens het principe 'Doen door te Zien' (See to Do). Dit houdt in dat energieverlies en oplossingen hiervoor zichtbaar worden gemaakt, waardoor burgers worden aangezet om energie-efficiënte renovaties door te voeren. Het eindresultaat moesten belangrijke CO2-besparingen zijn. Verschillende studies alsook de nulmeting voor het Burgemeestersconvenant tonen namelijk aan dat in Vlaanderen en Nederland een groot deel van de energie verloren gaat bij particuliere woningen. Ditis verantwoordelijk voor maar liefst 25 tot 30 % van de totale CO2-uitstoot.

Vlaamse en Nederlandse partners werkten een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren gebeurde en gebeurt nog steeds via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie), ...

Burgerparticipatiegids (juli 2019)

Projecten arrondissement Leuven
Als projectverantwoordelijke begeleidde Interleuven verschillende acties in gemeenten uit het arrondissement Leuven:

Het project bestaat uit 7 werkpakketten.

De werkpakketten 3, 4 en 6 richtten zich op particuliere woningen. Elke partner volgde hier een eigen traject.

Werkpakket 'Energieverlies ZIEN'

Doel?

 • energieverlies voor woningeigenaars zichtbaar maken
 • woningeigenaars actief laten nadenken over noodzaak energetische renovatie

Hoe?

Thermografie vanuit de lucht, op straat en in woningen. Thermografie is een meettechniek waarbij de temperatuur van oppervlakten in kaart wordt gebracht: er wordt een warmtebeeld gemaakt. Op basis van dit beeld kan warmteverlies en dus energieverlies zichtbaar worden gemaakt.

Werkpakket 'Burgeractivatie'

Nieuwe inzichten en werkwijzen verwerven om burgers aan te zetten (“activeren”) om na te denken over energiebesparende renovaties en over te gaan tot actie.

Werkpakket 'Demonstratie Publiek Gebouw'

Bij 11 demonstratiegebouwen wordt een energierenovatie uitgevoerd waarbij innovatieve materialen en technieken worden aangewend. Dit zijn goede praktijkvoorbeelden om de mogelijkheden van energetische renovaties te tonen en te stimuleren.

Werkpakket 'Energierenovatie DOEN'

Doel?

Begeleiding, drempelverlaging en ontzorging van de burger, zodat energetische renovaties in particuliere woningen worden gerealiseerd met gebruik van gangbare en innovatieve technieken.

Hoe?

 • Verschillende energiebegeleidingstrajecten (energieloket, energiecoach, train-the-trainer,…)
 • Digitale ontsluiting van informatie
 • Begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie)

De werkpakketten projectmanagement, communicatie en monitoring omvatten de algemene projectondersteuning.

Partners See2Do!

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Het See2Do! project startte op 1 mei 2016 en liep tot 30 april 2019.

Het partnerschap bestaat uit volgende organisaties:

 1. Interleuven (projectcoördinator)
 2. IGEMO
 3. WVI (West-Vlaamse Intercommunale)
 4. Gemeente Bekkevoort
 5. Gemeente Breda (Nederland)
 6. Gemeente Helmond (Nederland)
 7. Gemeente Maastricht (Nederland)
 8. Gemeente Weert (Nederland)
 9. Kamp C Duurzaam Bouwen
 10. Katholieke Hogeschool Vives Noord
 11. Provincie Antwerpen
 12. Provincie Oost-Vlaanderen
 13. Stad Brugge
 14. Stad Mechelen
 15. Syntra West vzw
 16. Thomas More Kempen vzw
 17. Vereniging SVK Brugge

Contactgegevens

Stefan Kempeneers

Ilse Cadron

 

Meer artikelen...

 • 1
 • 2