• Home

Milieuhandhaving

Het handhavingsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten leggen aan de gemeenten een aantal verplichtingen op waaronder de aanduiding van ten minste één erkende toezichthouder per gemeente. Het decreet voorziet ook in de mogelijkheid om intergemeentelijke toezichthouders aan te stellen. Interleuven biedt deze ondersteuning aan onder de vorm van een exclusiviteitpakket 5.4. milieuhandhaving. Hierdoor kunnen de gemeenten beroep doen op een intergemeentelijke toezichthouder met de nodige opleiding en erkenningen.

In dit exclusiviteitspakket zitten twee vormen van ondersteuning: ondersteuning van de eigen gemeentelijke toezichthouder of het ter beschikking stellen van een intergemeentelijke toezichthouder.

De gemeenten, die beroep doen op de intergemeentelijke toezichthouder, dragen alle wettelijke taken in het kader van milieutoezicht over aan deze toezichthouder. Deze taken zijn opgenomen in het milieuhandhavingsdecreet en haar uitvoeringbesluiten en omvatten:

 • preventieve acties ter voorkoming van inbreuken of misdrijven door het niet toepassen van de milieuwetgeving
 • inventariseren en bijhouden van een overzicht van hinderlijke inrichtingen
 • overleg en afspraken maken tussen alle bestaande actoren inzake milieuhandhaving
 • bijscholing en opleiding
 • uitvoeren van proactieve controles van hinderlijke inrichtingen
 • ad hoc uitvoeren van controles/inspecties inzake naleving van de wettelijke milieuvoorwaarden
 • uitvoeren van controles/inspecties naar aanleiding van klachten
 • behandelen van verzoeken betreffende het opleggen van bestuurlijke maatregelen
 • formeel vaststellen van inbreuken en misdrijven in het kader van de milieuwetgeving
 • aanbevelingen en aanmaningen in functie van het naleven van de milieuwetgeving
 • bestuurlijke of veiligheidsmaatregelen opleggen
 • uitvoering opgelegde maatregelen opvolgen
 • voeren van een planmatige en ad hoc aanpak inzake globaal milieuhandhavingsbeleid;
 • uitvoeren van metingen, staalnames en analyses in kader van milieutoezicht

De gemeenten, die enkel beroep doen op ondersteuning van de eigen gemeentelijke toezichthouder kunnen deze taken laten invullen door de medewerkers van de intergemeentelijke milieudienst, behalve voor de formele vaststellingen van de inbreuken en misdrijven en het opleggen van bestuurlijke en veiligheidsmaatregelen.

Voor de formele taken inzake handhaving wordt enkel een erkend toezichthouder ingezet, die de opleiding milieuhandhaving heeft gevolgd en erkend is door LNE afdeling milieuvergunningen. De gemeente moet de intergemeentelijke toezichthouder ook effectief aanstellen zodat deze kan optreden op het gemeentelijk grondgebied. Opdrachten, waarvoor de inzet van deze erkende toezichthouders niet verplicht is, kunnen ook uitgevoerd worden door een projectleider of projectmedewerker van Interleuven.

De overeenkomst milieuhandhaving verplicht de gemeente om jaarlijks een minimum aantal uren af te nemen. Dit aantal uren is bepaald in functie van de aard van de ondersteuning en op basis van het aantal bedrijven en inwoners van de gemeente. Deze minimum af te nemen uren zijn nodig om tot een maximale inzetbaarheid te komen, met garanties inzake permanente deskundigheid en ervaringsopbouw.

De uitvoering van de opdrachten gebeurt altijd in nauw overleg met de gemeente. De communicatie tussen de betrokken actoren, vindt zoveel mogelijk plaats via de gemeente, alleszins waar dit wettelijk mogelijk is.

De meeste aandacht gaat naar het preventief en proactief handelen, in functie van het voorkomen van milieu-inbreuken en -misdrijven. Formele vaststellingen, gekoppeld aan het opleggen van dwingende maatregelen, worden beschouwd als een laatste instrument om de naleving van de milieuwetgeving af te dwingen.

Ondertussen maken reeds 14 gemeenten van het arrondissement Leuven gebruik van deze ondersteuning. 10 gemeenten doen beroep op een intergemeentelijke toezichthouder, voor 4 gemeenten biedt Interleuven ondersteuning aan de eigen gemeentelijke toezichthouder.

Dit exclusiviteitspakket wordt afgesloten voor de duur van de legislatuur.