• Home

Mobiliteit

In de cluster omgeving biedt Interleuven ook ondersteuning rond mobiliteit aan. Een belangrijke doelstelling binnen het Burgemeestersconvenant (zie onderdeel klimaatondersteuning) is duurzame mobiliteit. Om minder CO2 uit te stoten, moeten we ons anders gaan verplaatsen. Gemeenten moeten hun inwoners, werknemers en diensten stimuleren om deelauto’s en -fietsen te gebruiken. Interleuven ondersteunt de lokale besturen door mobiliteitsstudies uit te voeren of door samen vervoerplannen op te stellen die zich richten op de ontsluiting en bereikbaarheid van scholen, woonwijken en lokale bedrijven. Het mobiliteitsgerelateerde aanbod van Interleuven omvat ook nog de opmaak en uitvoering van mobiliteitsplannen en -onderzoeken alsook ondersteuning voor subsidieaanvragen en het uitwerken van mobiliteitsprojecten. Daarnaast werken we mee aan Regionet Leuven en staan we onze gemeenten bij in de vervoerregio Leuven.

Verkeersonderzoek

De gemeente Kortenberg wenst het gemotoriseerde en langzaam verkeer in de deelgemeente Erps-Kwerps te optimaliseren zodat het verkeer er vlotter, veiliger en leefbaarder wordt. In opdracht van de gemeente wordt er een verkeersonderzoek uitgevoerd. Concreet worden in Erps-Kwerps acht locaties met een verkeersproblematiek onderzocht met als doel oplossingen ter verbetering van de huidige situatie aan te reiken. Deze deelstudies worden behandeld onder 4 grote thema’s: sluipverkeer, schoolomgeving, doorstroming en parkeren.

In 2019 werden de eerste voorbereidingen voor dit dossier getroffen. Om de inwoners van bij aanvang van de verkeersstudie te informeren over het opzet en hen te betrekken bij de uitwerking, werd daarbij vooral gefocust op de organisatie van de eerste participatiemomenten (bewonersvergadering en infomarkt) in januari 2020.

Leeft er in uw gemeente ook een verkeersproblematiek? Is er in uw bestuur ook nood aan een verkeersonderzoek? Contacteer ons en we bekijken de mogelijkheden.

Foto's participatiemomenten

Infomarkt 29-01-2020

Bewonersvergadering 22-01-2020

De inwoners kunnen nog de informatiepanelen tot en met 15 februari in de bibliotheek bekijken.

https://www.kortenberg.be/verkeersonderzoek-erps-kwerps-uw-mening-telt

Vervoerregio Leuven

Op 1 januari 2019 gingen in Vlaanderen de vervoerregio’s van start. Elke regio heeft de verantwoordelijkheid om via een multimodale aanpak de mobiliteitsuitdagingen aan te gaan. Die uitdagingen, zoals het uittekenen van een performant openbaar vervoer, betere verkeersveiligheid en vlotte doorstroming, worden in een regionaal mobiliteitsplan benoemd. In totaal zijn er 15 vervoerregio’s. De vervoerregio Leuven bestaat uit 31 gemeenten. Boortmeerbeek is bij vervoerregio Mechelen maar Overijse en Hoeilaart horen bij vervoerregio Leuven. Interleuven biedt permanente ondersteuning om te zorgen dat er binnen de vervoerregio Leuven genoeg afstemming is tussen de lokale bezorgdheden en regionale noden en dant de lokale mobiliteit optimaal wordt georganiseerd.

Interleuven biedt aan de gemeenten binnen de cluster 5. omgeving > mobiliteit een exclusiviteitsovereenkomst Vervoerregio Leuven aan. Dit betekent concreet dat:

  • Interleuven de werkzaamheden van de vervoerregio Leuven nauw opvolgt en geregeld overlegt met de voorzitter van de vervoerregio. Zo willen we de wisselwerking tussen de regionale visies en de lokale noden en bezorgdheden mee bevorderen.
  • de gemeente begeleiden, ondersteunen en adviseren bij de werking van de vervoerregio Leuven en de rol van de gemeente in deze, alsook de technische uitwerking van concrete opdrachten.
    Interleuven zowel een permanente ondersteuning kan bieden waarbij de agenda en documenten van de vervoerregio inhoudelijk worden voorbereid voor het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad met een voorstel tot advies, de gemeente ter plaatse (mee) wordt vertegenwoordigd, het gemeentelijke mobiliteitsbeleid wordt afgestemd met dit van de vervoerregio, standpunten of beslissingen met betrekking tot de vervoerregio worden geadviseerd, ondersteund en/of begeleid, … als een ad hoc ondersteuning voor deze taken.
  • als er uit de werkzaamheden van de vervoerregio in de gemeente te realiseren technische projecten voortvloeien, wordt dit op vraag van de gemeente door de dienst Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven opgenomen.
  • bij aanvang van een opdracht die onder deze exclusiviteitsovereenkomst hoort, er een overlegvergadering wordt gehouden met de gemeentelijke verantwoordelijke(n). Op basis daarvan wordt een projectnota opgemaakt met de wijze van uitvoering (stappenplan, overleg en communicatie, …) evenals een ruwe raming van uitvoeringstermijnen en aantal te presteren uren. Na ontvangst van een positieve CBS-beslissing over deze projectnota wordt gestart met de uitvoering ervan.

Voor meer informatie kan u terecht bij onze deskundige mobiliteit.

Mobiliteitsstudie

Om de mogelijke mobiliteitseffecten van nieuwe plannen en projecten in te schatten, wordt meer en meer beroep gedaan op het instrument van een mobiliteitseffectenstudie. Met dit instrument worden verkeer- en vervoeraspecten tijdig en expliciet in de ruimtelijke planontwikkeling meegenomen.

Het doel van een mobiliteitseffectenstudie is na te gaan of het vervoerssysteem de extra mobiliteit die wordt gegenereerd, nog op kwalitatieve wijze kan verwerken. Daarnaast gaat een dergelijke studie na wat de impact van deze mobiliteit is op de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en het milieu. Samengevat betekent dit dat een degelijk uitgevoerde mobiliteitsstudie nagaat in welke mate de ontwikkeling van nieuwe plannen en activiteiten bijdraagt tot een duurzame mobiliteit.

Mobiliteitstoets
De mobiliteitstoets is een beknopte nota die ook nuttig kan zijn bij projecten met een eerder beperkte mobiliteitsimpact Het is vooral een kwalitatief instrument.

Mobiliteitseffectenrapport (MOBER)
Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) is geschikt voor plannen en projecten met een belangrijke mobiliteitsimpact. Een MOBER geeft inzicht in de verkeersimpact van het project/plan en formuleert een aantal conclusies en aanbevelingen.

Regionet Leuven

Vlaams minister Joke Schauvliege trekt 300.000 euro uit voor het project Regionet Leuven. Met dit project willen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven en Interleuven de inplanting van nieuwe woningen, werklocaties en voorzieningen beter afstemmen op het openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Het strategisch project ‘Regionet Leuven’ heeft tot doel een modal shift in de vervoersregio Leuven te bewerkstelligen.

Lees meer

Parkeeronderzoek

Elke gemeente is gebaat bij een goed parkeerbeleid. Een parkeeronderzoek geeft inzicht in het parkeergebeuren binnen (een deel van) uw gemeente en reikt oplossingen aan voor een doelgerichter parkeerbeleid. Dergelijk onderzoek start altijd met een parkeerstudie. Deze kan afhankelijk van het doel uit verschillende deelstudies bestaan.

Een onderzoek naar de parkeercapaciteit brengt het aanbod in kaart. Een parkeerbezettingsonderzoek geeft inzicht in het effectieve gebruik van de plaatsen. Een parkeerduurbezetting geeft inzicht in de gebruiksduur en de frequentie van gebruik van de voorzieningen. Afhankelijk van de problematieken in de gemeente kunnen ook specifieke parkeeronderzoeken gebeuren, bijvoorbeeld fietsparkeren, nachtparkeren van vrachtwagens of parkeren in schoolomgevingen.

Het parkeeronderzoek resulteert steeds in concrete maatregelen die uw gewenst parkeerbeleid vorm geven.

  • 1
  • 2