Mijlpalen

1965
Tien gemeentebesturen uit de regio Leuven beslissen tot de oprichting van Interleuven. Haar opdracht: een geïntegreerde regionale aanpak - sociaal én economisch. Dat gebeurt door de inrichting van industriële en ambachtelijke zones en van sociale verkavelingen.

1968
Interleuven introduceert een nieuwe opdracht: assistentie en uitvoering van openbare werken. De Dienst Openbare Werken staat de gemeenten bij met zowel ontwerpen als realisaties.

1972
Oprichting dienst Ruimtelijke Ordening. Interleuven krijgt als opdracht de beschikbare ruimte in de regio te inventariseren en er bestemmings- en ontwikkelingsplannen voor op te stellen.

Een eerste breekwerf wordt ingericht en verwerkt 16 ton afval per uur. Dit is de start van Interleuven als afvalverwerker in de regio.

1979
Op verzoek van enkele gemeenten beslist Interleuven zich te engageren als ophaler van huisvuil. Twintig jaar later is Interleuven toonaangevend op het vlak van ophaling en verwerking van huisvuil.

1986
Opening eerste containerparken. De afvalberg neemt enorme proporties aan. De bevolking én de welstand in de regio nemen toe. En dus groeit ook het volume huishoudelijk afval. Interleuven start met de gescheiden inzameling van verschillende herbruikbare fracties.

1989
De stortplaats te Pellenberg werd op 10 juni in gebruik genomen. De stortplaats heeft een volume van 1 miljoen m³.

1991
Intercommunale Gemeenschappelijke Preventiedienst. Op vraag van gemeenten en OCMW’s richt Interleuven de Intercommunale Gemeenschappelijke Preventiedienst op. Overheden kunnen er terecht voor advies.

1992
Oprichting Intercommunale Milieudienst. De Intercommunale Milieudienst staat voortaan klaar om alle vragen uit de gemeenten rond diverse milieuproblematieken te beantwoorden.

1996
Opstarten van de composteerinstallatie. GFT ophalingen zijn een succes. Composteren in eigen beheer loont. Interleuven bouwt hiervoor een installatie.

2000
Met het duurzaamheidsteam stapt Interleuven de nieuwe eeuw in met een bijkomende nieuwe opdracht.Het duurzaamheidsteam adviseert de gemeentelijke diensten een duurzaam beleid te voeren en de bevolking aan te sporen duurzaam te leven. Helemaal in de geest van de nieuwe eeuw. Vanaf 2003 wordt het duurzaamheidsteam geïntegreerd in de werking van de milieudienst.

2001
Overkapping van het narijpingsveld van de composteerinstallatie. Deze aanpassing leidt tot een vrijwel geurloze composteerinstallatie.

2003
Ingevolge het decreet dd 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking is de Intercommunale Interleuven sinds 15 december 2003 definitief opgesplitst in (2) intergemeentelijke verenigingen: Interleuven en EcoWerf. EcoWerf staat in voor de preventie, de selectieve inzameling en de verwerking van afval. Interleuven werkt samen met de gemeenten, OCMW's, politiezones en bedrijven aan eigentijdse projecten: van wonen en milieu tot openbare werken en bedrijven.  

2004
Op vraag van de Stad Leuven en de K.U.Leuven start Interleuven met de ontwikkeling van de eerste twee gebouwen ICT 1 & ICT 2 van het Wetenschapspark Arenberg. Deze gebouwen bieden onderdak aan enkele spin-off bedrijven van de K.U.Leuven en andere hoogtechnologische bedrijven.

2006
Bij de vernieuwing van de infrastructuur op Researchpark Haarsrode wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, ruimtegebruik en milieuvriendelijkheid. Door de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel wordt het afvalwater en hemelwater komende van de bedrijven, apart geloosd. Parkeerplaatsen, voet- en fietspaden worden voorzien aan beide zijden van de weg.

2007
Interleuven start met de uitbreiding van het Wetenschapspark Arenberg. De bouw van B3 en B4 - voorheen ICT 3 & ICT 4 - is afgerond in 2010. De eerste bedrijven namen hun intrek in het voorjaar van 2010.

Gerard Levecke, algemeen directeur en eerste werknemer van Interleuven gaat met pensioen. Onder zijn leiding realiseerde Interleuven 500 ha nieuwe bedrijventerreinen, samen goed voor circa 12.000 rechtstreekse jobs.

Op gebied van huisvesting werden ongeveer 2.500 woningen verkocht. Op vraag van de partners werd het ondersteunende takenpakket naar de gemeenten toe sterk uitgebreid. 

2008
Patrick Willems wordt de nieuwe algemeen directeur van Interleuven.

2010
In oktober 2010 werden de gebouwen B3 en B4 van het Wetenschapspark Arenberg officieel geopend.

2013
De 30 burgemeesters van het arrondissement Leuven starten het burgemeestersoverleg regionale samenwerking arrondissement Leuven op. Beleidskwesties die voor de ganse regio van belang zijn worden besproken en worden gezamenlijk en over de partijgrenzen heen verdedigd bij de federale en de Vlaamse overheid. Interleuven coördineert dit overleg- en werkplatform.  

2015
Interleuven viert op 8 juli haar 50-jarig bestaan. Het hele jaar door wordt het gouden jubileum van de intercommunale gevierd, samen met alle partners. Interleuven bedankt het personeel van de vennoten op een gezonde manier met een fruitmand. Voor de inwoners van het arrondissement Leuven wordt er een heuse schattenjacht georganiseerd, de deelnemers gaan op zoek naar schatten en ontdekken de diverse realisaties van IL door de jaren heen. Op 27 november vindt de jubileumviering plaats met de voorstelling van de publicatie 'Spitsregio - Het arrondissement Leuven 1965-2015'.

2017
Door de aanwerving van een deskundige onroerend erfgoed in oktober 2017 start de nieuwe dienstverlening onroerend erfgoed. Onze vennoten kunnen bij de deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, … Deze dienstverlening is gegroeid uit het burgemeestersoverleg regionale samenwerking.

2018

Interleuven start het regionaal digitaal loket kinderopvang op. Na een voorbereidende fase, start in januari 2018 een projectcoördinator voor de uitrol van dit loket. Ook wordt er begin 2018 na een openbare aanbesteding een softwareleverancier aangesteld. Het loket is ondertussen al in een aantal gemeenten operationeel (voorjaar 2019). In totaal gaven 18 lokale besturen te kennen met het digitaal loket te willen werken.

2019

Op de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september bekrachtigden 29 steden en gemeenten van het arrondissement Leuven formeel de verlenging met 18 jaar. De nieuwe termijn van 18 jaar gaat in op 10 november en loopt dus tot 10 november 2037.