Landschapsontwerp

Het landschapsontwerp is een planningsproces met als doel de belevingswaarde van de gemeente te verhogen door specifieke natuurlijke, cultuurhistorische en ecologische landschaps­elementen te versterken.

In het landschapsontwerp ontwikkelt de dienst ruimtelijke ordening een landschappelijke visie voor de gemeente of een specifiek deel ervan. Een landschapsontwerp wordt overwegend ingezet in open-ruimte gebieden, maar is ook interessant in bebouwde gebieden met een specifiek cultuurhistorisch karakter.

Een landschapsontwerp wordt volgens een specifieke methode uitgewerkt. Eerst wordt de bestaande landschappelijke structuur van het projectgebied in kaart gebracht. Een goede basis hiervoor is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De kwaliteiten en potenties van deze structuur worden afgewogen tegen de zwaktes en de risico’s.

Het resultaat is een visie op de gewenste landschappelijke structuur. Deze wordt geconcretiseerd in een actieplan met uiteenlopende programmapunten op korte en lange termijn, zoals lancering van een bewustwordingscampagne,  aanbieden van subsidies, opmaak van een inrichtingsplan, een ruimtelijk uitvoeringsplan, een stedenbouwkundige verordening, opstarten van een communicatiespoor, organisatie van infoavonden, ... Uit dit actieprogramma kan de gemeente maatregelen selecteren die ze wenst uit te voeren.

Planmatige voorbeelden van een landschapsontwerp zijn: een gebiedsvisie op het buitengebied van een gemeente of een bewustwordingscampagne waarin een draagvlak voor een bepaald ecologisch landschapselement wordt gecreëerd.

Een projectmatig voorbeeld is de inrichting van een recreatief publiek domein met aandacht en respect voor de aanwezige ecologische, cultuurhistorische en natuurlijke landschapselementen.