Gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan het strategisch gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en wordt gebruikt als toetsingskader voor stedenbouwkundige vergunningen.  Door het opmaken van een RUP concretiseert een gemeente haar ruimtelijk beleid.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een juridisch document dat de modaliteiten voorschrijft voor de inrichting en het beheer van een gebied. Het kan echter meer dan alleen de bestemming en inrichting ervan vastleggen. Het kan ook beheersmaatregelen bevatten.

De gemeentelijke RUP’s zullen op termijn de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) vervangen.

Een RUP geeft onder meer aan:

  • welke activiteiten waar mogen plaatsvinden
  • waar al dan niet (en wat) mag worden gebouwd
  • aan welke stedenbouwkundige voorschriften een gebouw in een bepaalde zone moet voldoen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan uitspraken doen over een welbepaald gebied, dit is een gebiedsgericht RUP. Voorbeelden hiervan zijn RUP’s waarvan de perimeter een woonuitbreidingsgebied, een kern, een woonlint, een brownfieldsite, … omvat.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen zich ook toespitsen op een bepaalde thematische problematiek en uitvoering geven aan een RUP opgebouwd uit verschillende deel-RUP’s. Voorbeelden hiervan zijn een RUP zonevreemde woningen, een RUP zonevreemde bedrijven, een RUP zonevreemde recreatie, …