Mobiliteitsplan - sneltoets

Steden en gemeenten hebben vaak te kampen met problemen van verkeersonveiligheid en onleefbaarheid, doortochtenproblematiek, sluipverkeer door verblijfsstraten, parkeerproblemen, gebrek aan vlotte, veilige en aangename fiets- en voetgangersverbindingen, gebrekkig aanbod openbaar vervoer, onveilige verkeerssituaties aan de schoolpoorten, drukke centrumstraten, zwakke ontsluiting van voorzieningen, …

Biedt uw gemeentelijk mobiliteitsplan nog een voldoende actueel inzicht in de mobiliteitsbehoeften en –problemen voor de verschillende deelfacetten (parkeren, verkeersveiligheid, trage wegen, fietsen, vrachtverkeer, …) en wordt het nog gedragen door alle betrokken actoren?

Aan de hand van de sneltoets kan de relevantie van uw beleidsplan op een vlotte manier officieel worden getoetst.

Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. Met een duidelijk actieprogramma geeft de gemeente aan wanneer en wie welke acties zal ondernemen om dit beleid concreet vorm te geven.

De dienst ruimtelijke ordening werkte de voorbije jaren onder meer aan de mobiliteitsplannen van Tremelo en Geetbets.