Verordening

Het spreekt voor zich dat u als gemeente uitgaat van kwaliteit bij de realisatie van nieuwe projecten. Elke nieuwe verkavelings-  en stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt niet alleen juridisch maar ook op kwaliteit getoetst in het kader van de goede ruimtelijke ordening.

Wil uw gemeente bepaalde kwaliteitseisen inzake woonkwaliteit (min. woonoppervlakte en buitenruimte, ...), parkeernormen. groenvoorzieningen formaliseren? Vindt u het als gemeente belangrijk dat er een aantal bijkomende regels worden geformaliseerd binnen het bestaande toetsingskader? Is het wenselijk een aantal handelingen toch vergunningplichtig te maken? Een stedenbouwkundige verordening is een juridisch instrument dat hierbij een oplossing kan bieden.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening legt bijkomende stedenbouwkundige voorschriften vast over de wijze waarop kan worden gebouwd. Een verordening vormt dus een aanvulling op de regels van het decreet, een uitvoeringsplan of een verkavelingsplan. Een verordening kan betrekking hebben op verschillende onderdelen van de ruimtelijke ordening zoals woonkwaliteit, meergezinswoningen, parkeren, groen, riolering, publiciteit, …

Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is altijd van toepassing voor heel de gemeente. Er wordt dan ook altijd een algemene toepasbaarheid nagestreefd. Voor bepaalde gevallen kan een gemotiveerde afwijkingsmogelijkheid worden voorzien.

Aangezien de opmaakprocedure vrij eenvoudig is, is dit een instrument waarmee u relatief snel voor uw gemeente een aantal bijkomende stedenbouwkundige voorschriften juridisch kan verankeren.