Stedenbouwkundige ondersteuning

Met haar stedenbouwkundige dienstverlening wil Interleuven voor haar gemeentevennoten en hun stedenbouwkundige dienst op een continue basis een kwalitatieve ‘back office’ betekenen, waar de gemeentelijke medewerkers steeds terecht kunnen voor ondersteuning bij meer complexe stedenbouwkundige dossiers en specifieke ruimtelijke vragen en knelpunten. Daarnaast kunnen wij op een flexibele wijze inspringen en bij geplande langdurige personeelsafwezigheden helpen bij het verzekeren van de continuïteit inzake de gemeentelijke stedenbouwkundige werkzaamheden.

De sterktes van de dienst RO van Interleuven inzake stedenbouwkundige ondersteuning zijn:

 • de veelheid en diversiteit van taken die zij voor de gemeente kunnen opnemen, gaande van louter administratief-stedenbouwkundige taken tot verregaande gespecialiseerde inhoudelijke dossierbehandeling, adviesverlening,  opvolging van planningsbegeleiding
 • de flexibiliteit van de inzet
 • de relatief onmiddellijke inzetbaarheid

Een volwaardige inzet van een RO-medewerker zonder aan flexibiliteit in te boeten, vraagt een minimum aan engagement van de gemeente(n) die hier wenst/(en) een beroep op te doen.

De stedenbouwkundige dienstverlening bestaat enerzijds uit het uitvoeren van inhoudelijk-stedenbouwkundige taken en anderzijds uit het opnemen van administratief-stedenbouwkundige taken.

Inhoudelijk-stedenbouwkundige taken kunnen zijn:

 • behandeling (advisering) van vergunningsaanvragen: af te spreken met de gemeente, afhankelijk van welke gemeentelijke medewerkers al dan niet op de dienst aanwezig zijn, bijv. alle types vergunningsaanvragen of alles behalve de complexere omdat de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar deze zelf wenst te blijven doen of enkel de complexere omdat er geen gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aanwezig is, …
 • maandelijks overleg met de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en schepen RO over complexere stedenbouwkundige dossiers (vergunningsaanvragen en andere)
 • inhoudelijke en/of procedurele opvolging planningsluik

Administratief-stedenbouwkundige taken kunnen bestaan uit:

 • behandeling (administratie) van vergunningsaanvragen: nazicht volledigheid aanvraagdossiers, aanvragen adviezen, organisatie openbaar onderzoek, klaarmaken dossiers voor college, …
 • ingeven dossiers vergunningenregister
 • notarisbrieven
 • bijhouden registers (onbebouwde percelen, leegstand, …)

Zowel de inhoudelijk-stedenbouwkundige als administratief-stedenbouwkundige taken worden aangeboden onder verschillende formules, gaande van een 'ad hoc'-ondersteuning wanneer de nood acuut is,  over een 'continu-wekelijkse' ondersteuning voor een bepaalde periode, tot een ondersteuning door 'een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar' aangeduid door de gemeenteraad en voor de (resterende) duurtijd van een beleidsperiode.

De 'ad-hoc'-ondersteuning is een erg punctuele, kortstondige ondersteuning:

 • bij kortstondige onderbezetting van de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst
 • voor het wegwerken van een opeenstapeling van te behandelen stedenbouwkundige dossiers bij piekmomenten
 • bij de behandeling van complexere en/of minder vaak voorkomende vergunningsdossiers.

De 'continu-wekelijkse' ondersteuning betreft de aanwezigheid van een administratief-ruimtelijk medewerker/ruimtelijk planner van de dienst RO van Interleuven:

 • bij langdurige afwezigheid (ziekte, zwangerschap, ontslag/vertrek, loopbaanonderbreking, ...) van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of andere stedenbouwkundige medewerkers;
 • voor de behandeling van complexe vergunningsdossiers (inhoudelijk-stedenbouwkundig) en/of van (een deel van) het administratieve luik van de vergunningenbehandeling;
 • als klankbord voor de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst voor de bespreking van de voorliggende vergunningsaanvragen en overleg over de aanpak van de voorliggende vergunningsaanvragen en overleg over de aanpak van complexere en/of minder vaak voorkomende vergunningsdossiers.

De ondersteuning door een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambenaar betekent:

 • voor de medewerker van Interleuven een lange termijn opdracht waarbij de duurtijd samenvalt met de beleidsperiode (indien gestart tegelijk met een beleidsperiode voor min. de beleidsperiode + 1 jaar, indien gestart tijdens een beleidsperiode voor de rest van de beleidsperiode + 1 jaar),
 • dat de IL-medewerker door de gemeenteraad wordt aangeduid als (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor de duurtijd van de termijn van de opdracht,
 • de betaling gebeurt op basis van een maandelijkse 'standaard'-factuur en driemaandelijkse afrekening.