Circulair bedrijventerrein onder de loep in CIRCULER

Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar collega-intercommunales WVI en Leiedal om de aanpak voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De lat werd in het verleden al hoger gelegd door het streven naar een duurzaam bedrijventerrein en dit door ingrepen zoals opvang en hergebruik van hemelwater, afname van groene energie, bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik, … Met dit project willen we nog een stap verder gaan naar het circulaire bedrijventerrein.

Wat is circulariteit?

De circulaire economie zorgt ervoor dat we materialen en producten blijvend kunnen inzetten. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar worden gehaald en worden omgevormd tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn gerecycleerd of hebben een natuurlijke oorsprong. Ze zijn bij hun levenseinde recycleer- of afbreekbaar. Circulariteit gaat ook over een nieuwe manier van denken waarbij bijvoorbeeld gesloten kringlopen, ketensamenwerking en deeleconomie aan bod komen. CIRCULER onderzoekt hoe deze principes inzetbaar zijn in de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein.

Aanpak

Buurtbewoners, experten, universiteiten, overheden en bedrijven verkennen samen het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Om deze kennis optimaal samen te brengen is een cocreatieproces opgestart. Met dit breed partnerschap wordt vanuit verschillende thema’s, zijnde grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, gekeken wat een circulaire invulling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein.
De inbreng van (potentiële) gebruikers en gebiedsexperten is relevant. De concepten en ideeën worden immers getoetst aan de bedrijventerreinen Haasrode (een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven) en haar omgeving.

Om het concept circulair bedrijventerrein vorm te geven wordt samengewerkt met de buurt, bedrijven, vooruitstrevende kennisinstellingen- en overheden met aandacht voor de verschillende aspecten van de reeds beproefde transitieaanpak. Met dit breed partnerschap wordt vanuit verschillende thema’s, zijnde grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, gekeken wat een circulaire invulling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein. De concepten en ideeën worden toegepast op een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven: de optimalisatie en uitbreiding van de bedrijventerreinen Haasrode gelden als praktische toetsing voor het denkproces.

Gedeelde infrastructuur

Tijdens het project wordt ook nagegaan of vernieuwende oplossingen een goede werkvorm kunnen zijn om een bedrijventerrein te organiseren en te beheren. Te onderzoeken voorstellen zijn het begrip ‘m³’ in plaats van ‘m²’ hanteren om te komen tot zuinig ruimtegebruik, de aankoop van diensten op gebiedsgerichte schaal faciliteren (in plaats van de aankoop van het goed/materieel), gedeelde infrastructuur voorzien, innovatieve aanbestedingen en/of de initiatie van een community land trust van de bedrijven en overheden. Eveneens zullen instrumenten naar voor komen die in het beheer- en uitgifteplan van het bedrijventerrein de nieuwe bedrijven zullen sturen naar een circulaire ontwikkeling van hun gebouwen en werking.

Leidraad

De betrachting is te komen tot een gedragen, haalbaar, maar vooruitstrevend voorstel dat bij de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein als leidraad wordt gebruikt. Dit project past in de visie van het nieuwe structuurplan van de stad Leuven, geeft er mee uitvoering aan en kan de nodige handvaten aanreiken voor een ontwikkeling van het hele gebied. Het project zal een protocol en leidraad bieden voor eenieder die stappen vooruit wil zetten in een circulaire gebiedsontwikkeling in Vlaanderen en daarbuiten.

Voor meer informatie over CIRCULER kan u terecht bij Kirsten Bal of op de projectwebsite www.circuler.be.

Het project CIRCULER wordt gerealiseerd met de steun van: