Regionet Leuven

Vlaams minister Joke Schauvliege trekt 300.000 euro uit voor het project Regionet Leuven. Met dit project willen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven en Interleuven de inplanting van nieuwe woningen, werklocaties en voorzieningen beter afstemmen op het openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Het strategisch project ‘Regionet Leuven’ heeft tot doel een modal shift in de vervoersregio Leuven te bewerkstelligen.

Streefdoel is om het aantal verplaatsingen per auto verminderen met 20% en de verplaatsingen te voet, per fiets en openbaar vervoer verdubbelen. Het mobiliteitsprobleem in de regio groeit de steden en gemeenten boven het hoofd. Het besef bij de gemeenten in de regio groeit dat een oplossing voor de regionale mobiliteitsproblematiek niet gezocht moet worden in het bouwen van meer weginfrastructuur, maar in een betere samenwerking op vlak van ruimtelijke ordening en de kwalitatieve uitbouw van duurzame alternatieven voor het wegverkeer. De voorbije jaren is hard gewerkt om het initiële concept van het Leuvense ontwerpbureau BUUR verder uit te werken tot een ambitieus, breed gedragen en haalbaar regionaal project.

Oplossingsgericht toekomstperspectief

In essentie is Regionet Leuven een ruimtelijk strategisch project. Het biedt een toekomstperspectief hoe we door anders om te gaan met onze ruimte oplossingen kunnen bieden voor problemen inzake mobiliteit, klimaat, … Hoe? Door nieuwe ontwikkelingen in hoofdzaak op te vangen in de steden en in dichte kernen rond knooppunten op multimodale vervoersassen. Daar komt de grootste concentratie van wonen, werken en voorzieningen. Dat moet de bestaande kernen langs deze vervoersassen versterken en zo voldoende toekomstige gebruikers voor trambuslijnen en fietssnelwegen bieden, zodat die op een economisch verantwoorde manier kunnen worden uitgebouwd. Tegelijk draagt dit bij aan het vrijwaren van de open ruimte. Die opgave is urgent omwille van de sterke groei die de volgende 15 jaar op de regio afkomt. Daarom is het noodzakelijk om een kwalitatief openbaar vervoersnetwerk en fietsnetwerk uit te bouwen.

Om de ruimtelijke ambities te kunnen waarmaken, is het noodzakelijk dat tegelijk de kwaliteit en de performantie van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk worden versterkt. We kunnen burgers en besturen immers moeilijk overtuigen om de ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen op het mobiliteitsnetwerk (in termen van dichtheid en nabijheid) als we daar niet meteen duurzame vervoersmodi als alternatief voor het autoverkeer tegenover kunnen stellen. Hoe? Dankzij de bundeling van verplaatsingen ontstaat de kans om hoogwaardig openbaar vervoer uit te bouwen met méér capaciteit en comfort, een grotere frequentie, snelheid en stiptheid. Dit samen met de uitbouw van een kwalitatief fietsnetwerk. De partners onderzoeken op dit ogenblik de uitbouw van een hoogwaardig openbaar vervoer met trambussen in combinatie met fietssnelwegen op de corridors Diest-Leuven, Leuven-Tervuren en Zaventem-Brussel. Het stedelijk netwerk van Leuven speelt onvermijdelijk een belangrijke rol als “draaischijf” voor het regionaal openbaar vervoer. De bestaande spoorlijnen in de regio kunnen volgens de partners ook ingezet worden voor een betere regionale ontsluiting. In dat kader worden ook de spoorhaltes Haasrode en Rotselaar verder onderzocht.

Regionale samenwerking in een hogere versnelling

Met de nieuwe erkenning als strategisch project op zak kunnen de partners de bestaande regionale samenwerking voortzetten. In de volgende periode willen ze het project beleidsmatig verankeren en het realisatieproces voor infrastructuurprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen in gang zetten.

De Vlaamse overheid erkent de nood van samenwerking op regionale schaal. De recent opgestarte vervoerregio’s krijgen als taak om mee te beslissen over mobiliteitsdossiers in de regio. Met het strategisch project Regionet Leuven willen de partners vanuit het ruimtelijk beleid inzetten op het ontwikkelen van de knooppunten van openbaar vervoers- en fietsassen en het afstemmen daarvan op ontwikkelingen buiten de kernen in de regio. Daarmee willen ze bijdragen aan een betere integratie van ruimte en mobiliteit binnen de Vervoerregio Leuven.

Financiële midden voor langetermijnvisie

De provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven en Interleuven waarderen de bijkomende middelen die minister Schauvliege uittrekt voor de ontwikkeling van een lange termijnvisie op de regionale ontwikkelingen en regionaal openbaar vervoer en degelijke fietsverbindingen. Eens de visie is gevormd, komt het er op aan om ook de nodige investeringsmiddelen vrij te maken om deze visie ook te kunnen omzetten in realiteit. De partners zullen hiervoor nauw samenwerken met alle besturen in de Leuvense regio.