Burgemeestersoverleg

De 30 burgemeesters van Oost-Brabant overleggen op regelmatige basis over de uitdagingen waar onze regio voor staat. In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen verschillende beleidskwesties. Zo komen onder meer het mobiliteitsvraagstuk in de regio, ruimtelijke ordening en wonen regelmatig aan bod.

De burgemeesters willen zaken die voor de ganse regio van belang zijn, gezamenlijk, en over alle partijgrenzen heen, verdedigen bij de Vlaamse en de federale overheid. Ze willen op die manier de stem van onze regio beter laten horen. Door dit overleg kunnen ook de plannen van de steden en gemeenten beter op elkaar afgestemd worden.

Rol Interleuven

In het arrondissement Leuven is Interleuven al 50 jaar actief als intergemeentelijke dienstverlenende vereniging. Interleuven is aangesteld als coördinator van het overleg- en werkplatform voor regionale samenwerking. Deze coördinatiefunctie omhelst de praktische organisatie en het structureren van het burgemeestersoverleg alsook het inhoudelijk werken aan dossiers om resultaten op het terrein te bereiken.

Thema's en budget

De vergadering tussen de burgemeesters van de 30 gemeenten/steden van het arrondissement zal vijf keer per jaar plaatsvinden. Het burgemeestersoverleg bepaalt rond welke thema’s er wordt gewerkt, op welk niveau deze worden uitgewerkt en discussieert over de principes en budgetlijnen. Ook een vertegenwoordiger van de KU Leuven, de vier gedeputeerden van het Leuvense arrondissement worden uitgenodigd voor het burgemeestersoverleg. Deze vergadering bereidt tevens de beslissingen voor en legt de dossiers ter goedkeuring voor aan de individuele gemeenteraden die hun beslissingsbevoegdheid behouden.