Privacy

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE VAN INTERLEUVEN

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site van Interleuven is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving ter zake.

Copyright  Interleuven

De site van Interleuven bevat informatie over de diensten die door Interleuven worden geleverd.

Deze informatie wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend.

Deze site werd door Interleuven met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. Interleuven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Interleuven biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet.

Interleuven behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser opgeslagen worden op uw toestel wanneer u een site bezoekt.
De website van interleuven maakt gebruik van volgende cookies: 

  • functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website

  • Google Analytics: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag op onze website te kunnen analyseren. Ze geven ons meer inzicht in het gebruik van onze website door bezoekers, onder meer door:
    • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's 
    • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
    • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
    • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;

Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie 'Gegevens delen' werd bovendien uitgezet.
Interleuven heeft in het kader van deze verwerkingen met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Interleuven, tenzij louter voor consultatie.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s and dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Interleuven of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Interleuven of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Interleuven kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Interleuven kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Interleuven is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Interleuven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van Interleuven.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Interleuven behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.