Relevante wetgeving en andere ontwikkelingen

De milieudienst van Interleuven haalt kort enkele relevante ontwikkelingen aan:

GOA krijgt bevoegdheid over milieumelding
Voor zuivere milieumeldingen heeft het schepencollege 20 dagen tijd om akte te nemen en haar beslissing kenbaar te maken. Door het Wijzigingsbesluit krijgt nu ook de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid om te beslissen over de milieumelding.
Indien de vervaltermijn voorbij is, wordt de melding geacht stilzwijgend te zijn geakteerd.
Het Omgevingsloket genereert bij het verstrijken van de beslissingstermijn zonder beslissing of bekendmaking automatisch een document dat bevestigt dat de burger over een stilzwijgende aktename beschikt.

VMM heeft een nieuwe rekentool bemalingen
De VMM heeft een nieuwe rekentool waarmee op eenvoudige wijze het debiet van een bemaling en de invloed van de bemaling op de grondwaterstanden in de omgeving kan berekend worden.

Wijzigingsbesluit: Compensatie uitvoering milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers
De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit waarin een compensatie wordt toegekend aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieu gerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers. De subsidie voor de werkingsjaren 2020 en 2021 wordt nog toegekend, maar er komt geen nieuwe intekenperiode. Bovendien heeft de Vlaamse Regering bijkomende middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen via onder andere de subsidie voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Over dit wijzigingsbesluit wordt momenteel het advies ingewonnen van de Raad van State.

Het intrekken van een vergunningsbeslissing is mogelijk, mits beperkingen
Het komt vaker voor dat een vergunningverlenende overheid op de hoogte wordt gebracht van nieuwe elementen nadat zij haar vergunningsbeslissing al heeft genomen of dat zij ontdekt dat zij per abuis een vergissing heeft gemaakt bij het nemen van de beslissing.
Hoewel het inderdaad mogelijk is om een vergunningsbeslissing in te trekken, mag een vergunningverlenende overheid hiermee niet lichtzinnig omspringen. De vergunningverlenende overheid verkrijgt geen nieuwe beslissingstermijn, maar zij moet ‘terugvallen’ op haar resterende beslissingstermijn (zie Arrest RvVb van 4 augustus 2020 met nummer RvVb-A-1920-1083 en rolnummer 1718-RvVb-0287-SA).