PROSEU, prosumenten en de energietransitie

PROSEU is een door Europa gefinancierd onderzoeksproject dat 11 projectpartners uit 7 Europese landen samenbrengt. Het heeft tot doel de uitrol van het fenomeen van de prosumenten van hernieuwbare energie in de Europese energietransitie mogelijk te maken.

Prosumenten zijn actieve energieverbruikers die zelf zowel energie uit hernieuwbare bronnen produceren als verbruiken. De groei van dit energie-prosumentisme in heel Europa vormt een uitdaging voor het huidige energielandschap. Het project PROSEU onderzoekt thema’s zoals nieuwe bedrijfsmodellen, marktregels, infrastructurele maatregelen, technologiescenario’s en het energiebeleid in heel Europa.

Binnen het project werden ‘Levende Labs’ opgezet. Dit concept wordt in heel Europa toegepast om innovatie in een groot aantal sectoren te ondersteunen. Deze experimentele benadering maakt het mogelijk om op het terrein met alle stakeholders concrete initiatieven op vlak van hernieuwbare energie te onderzoeken en te realiseren. Finaal zullen alle bevindingen uit dit onderzoek gebundeld worden tot een inspiratiegids rond het thema van prosumentisme. Via de projectpartner ICLEI heeft Interleuven de mogelijkheid gehad om het Living Lab ‘Getesnippers’ uit te werken. Er werden in 2020 verschillende workshops georganiseerd waarin de deelnemende gemeenten en andere deskundigen samen konden brainstormen over het opzetten van een lokale valorisatieketen voor biomassa reststromen. De businesscase die in de Getevallei wordt opgezet zal als template gebruikt worden om soortgelijke projecten op te starten in de rest van het werkingsgebied van Interleuven.

Het PROSEU-project loopt nog tot februari 2021. Voor meer info: www.proseu.eu.

Voor meer informatie over het project Getesnippers kan u contact opnemen met Rikkert Maes.