• Home

Jaarverslag

Hier kan u het jaarverslag 2019 inkijken, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Interleuven op 24 juni 2020.

Jaarverslag 2019

Presentatie algemene vergadering 24-06-2020

Verslagen raad van bestuur

Hieronder vindt u de beknopte en goedgekeurde verslagen van de Raad van Bestuur (RvB) van Interleuven terug.

2020

Vergadering RvB 10-06-2020

Vergadering RvB 27-05-2020

Vergadering RvB 13-05-2020

Vergadering RvB 22-04-2020

Vergadering RvB 11-03-2020

Vergadering RvB 12-02-2020

Vergadering RvB 22-01-2020

Vergadering RvB 08-01-2020

2019

Vergadering RvB 11-12-2019

Vergadering RvB 27-11-2019

Vergadering RvB 13-11-2019

Vergadering RvB 09-10-2019

Vergadering RvB 25-09-2019

Vergadering RvB 11-09-2019

Vergadering RvB 28-08-2019

Vergadering RvB 03-07-2019

Vergadering RvB 18-06-2019

Vergadering RvB 05-06-2019

Vergadering RvB 22-05-2019

Vergadering RvB 08-05-2019

Vergadering RvB 17-04-2019

Vergadering RvB 27-03-2019 (nieuwe RvB)

Vergadering RvB 27-03-2019 (oude RvB)

Vergadering RvB 23-01-2019

ARCHIEF

Publicaties

Portfolio - Interleuven, uw partner in efficiënt bestuur (2019)

Ad hoK - Huis voor omgevingskwaliteit (2018)

Zomaar lozen is uit den boze - Duurzaam waterbeheer op bedrijventerreinen (2016)

Jubileumboek 'Spitsregio - Het arrondissement Leuven 1965-2015' (2015)

Efficiënt ruimtegebruik as Leuven-Mechelen: Gebiedsgerichte visievorming

Duurzaam ondernemen? Interleuven helpt u op weg!

BLISS final guide (volume 1)

BLISS technical case studies (volume 2)

Nieuwsbrieven milieu

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief juni 2017

 

 

Omgeving is een ruim begrip met verscheidene facetten. Ook de dienstverlening van Interleuven die te maken heeft met omgeving situeert zich op verschillende vlakken: ruimtelijke ordening, milieu, omgevingshandhaving, mobiliteit en onroerend erfgoed.

Zeg het met een kaart!

GIS (Geografisch Informatie Systeem) zorgt in een gemeente voor het centraliseren en over de diensten heen delen van de beschikbare data. Het combineren van die data en het visualiseren op kaart, maakt dat onderliggende verbanden worden uitgelicht en er zo meer informatie gegenereerd wordt.

Dat GIS in uw lokaal bestuur de efficiënte werking bevordert, het beleid een objectieve houvast geeft en de interne en burgergerichte communicatie verbetert, hoeft geen betoog meer. Bovendien dwingt de steeds complexere regelgeving lokale besturen tot de continue inzet van dit hulpmiddel.

Investeren in GIS loont.

Ons GIS-team staat klaar om uw lokaal bestuur te  begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken van uw GIS-beleid, het op poten zetten van het GIS-systeem, het uitbreiden van uw kennis aan de hand van opleidingen, informatiesessies en overlegmomenten met andere besturen en helpen bij de inventarisatie en digitalisatie van allerhande informatie. Zo halen we samen meer uit uw data.

Hoe scoort uw gemeente binnen de Vlaamse GIS-monitor? Neem hier een kijkje.

Interleuven zorgt voor een stevige ruggengraat voor uw gemeente door haar deskundigheid en jarenlange ervaring inzake ruimtelijke ordening met u te delen.

Samen met u pakt onze dienst RO ruimtelijke problemen en uitdagingen in uw gemeente aan (korte en middellange termijn), ontwikkelen we samen uw ruimtelijke beleidsvisie (middellange en lange termijn) en vertalen deze in concrete plannen en projecten.

Daarbij gaan wij altijd uit van het streven naar een ruimtelijk beleid met een duurzame visie waarin plaats is voor mens, werk, ontspanning en natuur. Aldus ontstaat een omgeving waarin het voor iedereen prettig leven is.

Onze medewerkers RO staan ook klaar om uw gemeentelijke stedenbouwkundige dienst te ondersteunen bij de uitvoering van alle ruimtelijke en stedenbouwkundige taken. Dit kan gaan het inzetten van een medewerker bij acute nood tot het ter beschikking stellen van een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

 

De intergemeentelijke milieudienst is een dynamische dienst die de gemeenten en steden adviseert over en begeleidt bij verschillende milieu- en klimaatthema's. De milieudienst biedt de gemeenten ook een aantal projecten aan.
 
De gemeenten kunnen in exclusieve dienstverlening werken met Interleuven, ook voor de pakketten die de intergemeentelijke milieudienst aanbiedt namelijk de basisservice, de klimaatondersteuning, taakondersteuning en milieuhandhaving. Het werken met de exclusieve dienstverlening is een ‘win-win’ situatie. De gemeente kan met zekerheid beroep doen op de milieudienst voor een brede waaier aan projecten en opdrachten en dient geen BTW te betalen op de uren uitgevoerd door het personeel van Interleuven.

Extranet

De gedetailleerde projectfiches van de verschillende pakketten milieu alsook de fiches van de projecten die de milieudienst aanbiedt, vindt u terug op ons extranet. Klik hier om u in te loggen.

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de implementatie van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. De huidige klimaatactieplannen zijn opgemaakt binnen het SEAP (Sustainable Energy and Action Plan) met als doel de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Met de deadline van 2020 in het vooruitzicht kan het voor de continuïteit en de haalbaarheid interessant zijn om tijdig te beslissen het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) te ondertekenen. Dit engagement heeft als doel de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. Als de nieuwe periode gestart kan worden met een reeds opgemaakt klimaatactieplan, is er meer tijd voor het behalen van de doelstelling.

Om de slaagkans van het klimaatactieplan te vergroten kan het ook interessant zijn om het samen met buurgemeenten op te maken. Dit zorgt voor een grotere zichtbaarheid en groter potentieel per actie.

Als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant streeft Interleuven samen met collega-intercommunale Haviland en de provincie naar klimaatneutraliteit in Vlaams-Brabantse gemeenten. Eén van de hoofdtaken als territoriaal coördinator is het ondersteunen en begeleiden van de gemeenten bij de opmaak en uitvoering van het (inter)gemeentelijk klimaatactieplan.

Het proces

Om tot een succesvolle uitvoering van het klimaatactieplan te komen, is het belangrijk dat het klimaatactieplan breed gedragen wordt. Daarom werken de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Interleuven en Haviland een aanpak uit samen met de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie zal de risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitwerken en het uiteindelijke klimaatactieplan schrijven met ondersteuning van een (inter)gemeentelijke interne stuurgroep. Hiervoor wordt inhoudelijke inbreng van de gemeente verwacht in een aantal workshops. Het betalend provinciaal aanbod inzake de opmaak van het klimaatactieplan vindt u in detail terug in de communicatiekanalen van de provincie Vlaams-Brabant.

In dit proces kan u bij Interleuven terecht voor:

  • pakket 1: evaluatie bestaand klimaatactieplan
  • pakket 2: ondersteuning taak duurzaamheidsambtenaar in interne stuurgroep
  • pakket 3: organisatie en ondersteuning extern participatietraject
  • pakket 4: verdere begeleiding interne stuurgroep

De volledige projectfiche met de gedetailleerde invulling van de pakketten alsook de kostprijs van onze ondersteuning per pakket, vindt u op ons extranet.

Gemeenten die ondersteuning van Interleuven wensen bij de uitvoering van hun klimaatwerking, kunnen via het exclusiviteitscontract 3.2 (ondersteuning klimaat) op de milieudienst rekenen. Ondertekening van het Burgemeestersconvenant is niet verplicht maar wel wenselijk. Tijdens de opmaak van het SECAP zorgen we voor de evaluatie van het bestaande klimaatactieplan, begeleiding van de verschillende participatietrajecten en ondersteuning van de interne stuurgroep. Voor de invulling van het klimaatplan werken we acties uit binnen de thema’s energie, groen, water, materialen en participatie. De gemeente is verplicht een aantal uren op jaarbasis af te nemen op basis van het inwonersaantal.

In de cluster omgeving biedt Interleuven ook ondersteuning rond mobiliteit aan. Een belangrijke doelstelling binnen het Burgemeestersconvenant (zie onderdeel klimaatondersteuning) is duurzame mobiliteit. Om minder CO2 uit te stoten, moeten we ons anders gaan verplaatsen. Gemeenten moeten hun inwoners, werknemers en diensten stimuleren om deelauto’s en -fietsen te gebruiken. Interleuven ondersteunt de lokale besturen door mobiliteitsstudies uit te voeren of door samen vervoerplannen op te stellen die zich richten op de ontsluiting en bereikbaarheid van scholen, woonwijken en lokale bedrijven. Het mobiliteitsgerelateerde aanbod van Interleuven omvat ook nog de opmaak en uitvoering van mobiliteitsplannen en -onderzoeken alsook ondersteuning voor subsidieaanvragen en het uitwerken van mobiliteitsprojecten. Daarnaast werken we mee aan Regionet Leuven en staan we onze gemeenten bij in de vervoerregio Leuven.

Erfgoed kunnen we het best omschrijven als sporen uit het verleden die verder lopen in het heden. Toch is erfgoed de toekomst. Het bewaren, restaureren en ontsluiten ervan in uw gemeente verbindt de lokale gemeenschap, versterkt de identiteit van uw gemeente en bevordert het toerisme.

Daarom heeft Interleuven sinds oktober 2017 een deskundige onroerend erfgoed in huis, van wie we de expertise graag ten dienste stellen van onze vennoten. Alle gemeenten uit het arrondissement Leuven kunnen beroep doen op onze nieuwe dienstverlening, ook degenen die zelf een deskundige in dienst hebben of deel uitmaken van een IOED (Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst) en bijkomende ondersteuning wensen.

U kunt bij onze deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, beheersplannen, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, …

Voor de gemeenten Bertem en Tremelo werkte onze deskundige de aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed uit. Voor de Lakenhalle in Zoutleeuw wordt een beheersplan opgemaakt.

Regionaal uitwisselingsplatform

Interleuven plant een regionaal uitwisselingsplatform onroerend erfgoed. Op dit periodiek overleg wordt een gemeenschappelijke strategie uitgewerkt voor erfgoedproblematieken, waar meerdere gemeenten mee worden geconfronteerd, die gemeentegrensoverschrijdend zijn of die specifiek voor het arrondissement Leuven zijn. Verder wordt kennis en ervaring over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed uitgewisseld. Momenteel onderzoeken wij welke platforms en overlegorganen al bestaan in Vlaanderen en onze regio om zo goed mogelijk aan de vragen en noden van de gemeenten tegemoet te komen.

Ondernemen is een veelzijdig en actief woord. Het maakt – niet toevallig – deel uit van de baseline van het logo van Interleuven.

Al sinds haar oprichting zoekt Interleuven actief naar geschikte bedrijventerreinen en richt ze ruimte voor ondernemers in. Daarmee ondersteunen we de economische ontwikkeling van de regio. Er is echter steeds minder plaats voor bedrijventerreinen en de specifieke vraag naar bedrijventerreinen evolueerde sterk sinds 1965. Zowel de bedrijven als de maatschappij stellen andere eisen. Interleuven probeert hierin mee het voortouw te nemen.

Onze aanpak wijzigde mee doorheen de jaren en aanvullend op het louter ontwikkelen en aanbieden van bedrijfspercelen is het takenpakket dat Interleuven op zich neemt en de dienstverlening die ze aanbiedt sterk uitgebreid. Op de pagina’s van het thema ‘ondernemen’ vindt u een overzicht geven van deze activiteiten en verschillende aspecten.

Op termijn voorziet het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in de creatie van 300 ha nieuwe bedrijventerreinen. Interleuven spant zich in om die locaties klaar te maken voor bedrijven. Daarbij streeft Interleuven naar de ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen, waarbij de klemtoon wordt gelegd op kwaliteit - duurzaamheid - en hoogwaardigheidsaspecten.

Extra aandacht wordt besteed aan de selectie van kandidaat-kopers, de aanleg en onderhoud van groenvoorziening en bufferzones en de naleving van de milieureglementering door de bedrijven die zich komen vestigen.

De nieuwe bedrijventerreinen hebben een hoog kwaliteitsniveau, zijn duurzaam en uitstekend geïntegreerd in de omgeving.

 

Naast de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en de inzet op een duurzaam beheer (en bedrijventerreinmanagement) van de bestaande zones voert Interleuven ook meer algemene onderzoeken uit. Deze dragen bij tot de ontwikkeling van een gebiedsgerichte visie voor het arrondissement of een bepaalde regio of om nieuwe inzichten op te doen m.b.t. duurzaam bedrijventerreinmanagement. Ze worden steeds opgemaakt in afstemming met onze (lokale) vennoten en moeten het beleid mee kunnen ondersteunen. Zo krijgt het huisvestingsbeleid bijvoorbeeld meer vorm als we de kenmerken of de identiteit van elk terrein en de daaruit volgend gewenste bestemming kunnen vaststellen.

Hieronder vindt u meer informatie over de resultaten van deze projecten of over het opzet van de nog lopende onderzoeken.

Al van bij haar ontstaan, hecht Interleuven veel belang aan de woonproblematiek en het aanbieden van betaalbare woonoplossingen aan de inwoners van haar werkingsgebied. Vooral een antwoord bieden aan de leemte die er bestaat tussen enerzijds de sociale woningmarkt en anderzijds de privéwoningbouw is daarbij altijd ons streefdoel.

Interleuven werkt eigen woonprojecten uit en/of doet dit in samenwerking met de gemeente waarbinnen het woonproject is gelegen. Altijd wordt het woonproject gepast in het lokaal woonbeleid en geeft Interleuven zo dus mee vorm aan het woonbeleid van de gemeenten.

Ook voor woningbouw is de ruimte schaars geworden en is het van belang dat met de nog beschikbare ruimte op een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgesprongen. Interleuven besteedt dan ook bij het ontwerpen van haar woonprojecten veel aandacht aan een optimale ruimtelijke inplanting, de eenheid van het concept, de architecturale harmonie en de duurzame bouwprincipes. Bij de aanleg van de infrastructuur gaat de aandacht naar (gemeenschappelijke) openbare zones (parkzones, pleinen, …) en groenvoorzieningen, fiets- en voetgangersverbindingen, … Een grotere dichtheid wordt gecombineerd met een diversiteit in de woningtypes en een hoog wooncomfort. We spelen hier ook almaar meer in op nieuwe woonvormen zoals zorgwonen, cohousing, … en –typologieën. Dit alles moet leiden tot een aangenaam en kwalitatief woonklimaat, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de omwonenden.

Interleuven ontwikkelt, in samenwerking met de gemeente Holsbeek en de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Dijledal, de laatste fase van het woonproject Kartuizersstraat in Holsbeek. Het betreft een gemengd woonproject waarin de SHM Dijledal 16 sociale huurappartementen bouwt en Interleuven 10 sociale koopwoningen, 2 middelgrote koopwoningen, 14 betaalbare kavels en 8 middelgrote kavels realiseert.

Het project is volledig uitverkocht.

Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen van het project.

Samenwerking is de rode draad door de dienstverlening van Interleuven en dus enorm belangrijk in de cluster bestuurlijke werking. Of het nu gaat om welzijn op het werk, ondersteuning rond noodplanning of grondverwerving: bij Interleuven zorgt onze jarenlange ervaring en expertise ervoor dat we lokale besturen maximaal kunnen ontzorgen.

Het KB van 16.02.2006 (BS 15.03.2006) betreffende de nood- en interventieplanning heeft tot doel om de principes aangaande noodplanning te actualiseren.
Onder 'ramp' verstaat men: overstroming, grote branden, grote transportongelukken (vliegtuig, trein, voertuigen, …), biologische risico’s (vogelgriep, varkenspest, …), ... 

Een gemeentelijke veiligheidscel moet opgericht worden die minimaal samengesteld is uit: de burgemeester, een vertegenwoordiger van elke discipline (brandweer - medische dienst - politie - logistiek - communicatie), de noodplanambtenaar (verantwoordelijke voor de noodplanning), …. Deze gemeentelijke veiligheidscel heeft verschillende taken: actualiseren van de nood- en interventieplannen, opmaken van risico-inventaris en –analyse, organiseren van oefeningen, …
De noodplanambtenaar heeft een multidisciplinaire opdracht en de bijzondere taak de noodplanning op te volgen.

Interleuven biedt hiervoor aan 15 gemeenten, naar analogie van de werking van de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst (GD-PBW) en de milieudienst, in exclusieve dienstverlening ondersteuning aan. De gemeente behoudt hierdoor haar eigen invulling en kan gebruik maken van een ondersteuning op maat. Elke gemeente moet zelf een noodplanambtenaar aanduiden (permanentie, degelijke kennis van grondgebied, …) maar deze kan zich laten bijstaan door Interleuven (opmaken van risico-inventaris en –analyse, actualiseren van de nood- en interventieplannen, organiseren van oefeningen, …).

 

De aanzet tot het nadenken over regionale samenwerking en de rol van Interleuven hierin binnen het arrondissement Leuven komt voort uit een aantal tegelijk lopende evoluties en processen.

Er is de vraag en het aanvoelen van de stad Leuven om de uitbreiding van de KU Leuven vanuit een regionaal perspectief te bekijken. Zij gaf Prof F. De Rynck de opdracht een verkenning uit te voeren over de concrete organisatie van een versterking van de samenwerking tussen de steden Leuven, Aarschot, Diest en Tienen, de zogenaamde quadripool, en de relatie met de omliggende gemeenten, de kansen en de hinderpalen. Dit leidde tot de nota ‘Stadsregio en stedelijk netwerk Leuven. Is een versterkte samenwerking nodig en mogelijk? Verslag van een verkenning.’.

De Vlaamse regering startte ook met het proces van de interne staatshervorming om de lokale democratie te versterken en de slagkracht van de overheid te verhogen zodat deze op een efficiënte en effectieve manier een meerwaarde kan betekenen voor burgers en bedrijven. De bedoeling is om het bestuur dichter bij de burger te brengen.

Tot slot leert de jarenlange terreinervaring van Interleuven dat heel wat lokale problemen de gemeentelijke en/of bestuurlijke grenzen overstijgen en dat moeilijkheden vaak enkel kunnen worden opgelost door het maken van de juiste afwegingen tussen de verschillende beleidsniveaus en –sectoren.

Waarom regionaal samenwerken?

Mensen, bedrijven en diensten hebben steeds meer mogelijkheden inzake mobiliteit. Administratieve grenzen spelen niet mee wanneer mensen zich in hun dagelijkse leven verplaatsen naar hun werk, school, winkels, sportclub, … Dit is nog meer het geval in een stedelijke context. In de stedelijke regio vinden (industrieel) werken, school, zorg, ‘harde’ recreatie, bepaalde vormen van wonen, toerisme, … plaats. De bevolking gebruikt de plattelandsregio voor andere vormen van wonen, (para-) agrarisch en streekgebonden werken, ‘zachte’ vormen van recreatie en natuurbeleving, …. Deze toenemende functionele relaties vragen om een regionale benadering en samenwerking die ertoe zal leiden dat zowel de stedelijke als de plattelandsregio er sterker uitkomen.

Een aantal dossiers krijgen aldus steeds meer een regionale focus en een regionale actie zorgt daarbij eerder voor een effectief resultaat op het terrein dan een louter lokale. De Vlaamse overheid ondersteunt regionale samenwerking en ook Europa beklemtoont met haar programma’s voor subsidiëring het belang van regionale samenwerking, dit vaak als voorwaarde voor financiële ondersteuning. Lokale besturen krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden opgelegd. Hierdoor dienen gemeenten/steden zich te versterken en worden zij gedwongen tot samenwerking om al hun taken op een volwaardige manier te kunnen (blijven) vervullen.

Voordelen

De voordelen van een regionale samenwerking voor de aanpak van dossiers met een regionale focus om tot resultaten op het terrein te komen zijn:

  • door schaalvergroting worden er meer financiële middelen, mankracht en technische expertise beschikbaar gesteld.
  • een geïntegreerde, gebiedsgerichte, gedifferentieerde, gezamenlijke aanpak waarbij gewerkt wordt op maat maar toch rekening houdend met de verschillen tussen en de kwaliteiten van de verschillende regio’s.
  • niet elk dossier moet behandeld worden door alle gemeenten van de samenwerking want het is mogelijk en denkbaar dat niet elk thema relevant is voor alle gemeenten/steden het is ook mogelijk om besturen die buiten de regionale samenwerking vallen te betrekken indien dit nuttig of relevant is

Transparantie

Regionale samenwerking mag niet leiden tot extra complexiteit. De uitdaging is om op maat van de regio te werken, bij te dragen aan bestuurlijke vereenvoudiging en voldoende transparantie te creëren. Een goede en heldere omkadering voor regionale samenwerking is onontbeerlijk. Dit mag niet leiden tot een nog complexere bestuurlijke en institutionele organisatie. Er wordt dan ook gewerkt vanuit bestaande structuren en samenwerkingsvormen.

Betrokkenheid middenveld

Bij de behandeling van dossiers met een regionale focus zijn niet alleen verschillende beleidsniveaus en administraties actoren, ook het middenveld speelt een belangrijke rol. Daarom zal er met KU Leuven, RESOC, VOKA, UNIZO en andere partners uit de regio intensief worden samengewerkt om positieve resultaten te kunnen behalen. Een specifieke en belangrijke maatschappelijke factor binnen onze regio is de KU Leuven. Naast een grote impact en veel gezag heeft de KU Leuven de nodige expertise en onderzoekscapaciteit over alle thema’s en aspecten die in de regionale dossiers aan bod komen. De universiteit wordt dan ook een vaste actieve partner bij de regionale samenwerking.

Burgemeestersoverleg

In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen in hoofde van de burgemeester verschillende beleidskwesties die voor de ganse regio van belang zijn.

Interesse in een carrière bij Interleuven? Laat het ons weten en stuur je motivatiebrief en cv door en misschien vervoeg jij binnenkort ons topteam.

Interleuven is actief in de clusters ondernemen, wonen, gebouwen en infrastructuur, slimme regio, omgeving en bestuurlijke werking. We werken samen met onze vennoten en partners rond de ontwikkeling van bedrijventerreinen of woonprojecten en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. Ook op het vlak van ruimtelijke ordening, preventie en welzijn, milieu, onroerend erfgoed, informatieveiligheid, … bieden we ondersteuning aan onze gemeenten, OCMW’s en politiezones. 

We zijn momenteel op zoek naar: 

In 2015 bestond Interleuven 50 jaar. Sinds 8 juli 1965 ondersteunt Interleuven haar vennoten op vlak van projectontwikkeling (bedrijventerreinen en woonprojecten), ontwerp en realisatie van gebouwen en infrastructuur én dienstverlening en advies op vlak van ruimtelijke ordening, GIS, milieu, preventie, noodplanning, informatiebeveiliging en veiligheidscoördinatie. We stimuleren mee de duurzame ontwikkeling van de streek.

Dit jubileum ging niet onopgemerkt voorbij en Interleuven vierde deze mijlpaal samen met vennoten, partners en personeel.

Fotoreportage jubileumviering 27 november 2015

Sfeervideo jubileumviering 27 november 2015

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' conform het decreet.

Een intergemeentelijke samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer gemeenten en OCMW's, die over rechtspersoonlijkheid beschikt, evenals over eigen bestuursorganen. Ze wordt opgericht en bestuurd op grond van statuten die op vrijwillige basis tussen de betrokken gemeenten worden overeengekomen.

Statuten Interleuven

Oprichtingsakte 1965

Splitsingsakte 2003

Gecoördineerde statuten januari 2019

Statutenwijziging 11-09-2019

Interleuven via kruispuntbank ondernemingen

Gemeenten, OCMW's en politiezones nemen deel aan een intergemeentelijke samenwerking om projecten te realiseren die wegens hun complexiteit, financiële impact, grensoverschrijdende effecten, organisatorische redenen, ……. beter gezamenlijk worden aangepakt.

Vennoten

Volgende gemeenten/steden, OCMW's en politiezones uit het arrondissement Leuven zijn vennoot van Interleuven:

Gemeenten/steden en OCMW's: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw.

Politiezones: PZ BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo), PZ Demerdal DSZ (Diest en Scherpenheuvel-Zichem), PZ BHK (Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen), PZ Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge), PZ HERKO (Herent en Kortenberg), PZ Getevallei (Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw), PZ Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek en Kortenaken), PZ Lubbeek (Boutersem, Bierbeek, Holsbeek en Lubbeek), PZ Tussen Voer en Dijle/VODI (Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren).

Een slimme regio verzamelt data en gebruikt die om het leven van de inwoners te vereenvoudigen en steunt daarbij op slimme infrastructuur. Interleuven begeleidt de lokale besturen bij de evolutie naar een digitale wereld onder meer door te tonen hoe innovatieve technologieën kunnen helpen op uitdagingen zoals de energietransitie aan te pakken.

ERFGOEDOBJECTEN EN GETUIGEN GEZOCHT!

Bekijk de eerste erfgoedobjecten gelinkt aan de bedevaart met Scherpenheuvel hieronder. 

Kijk eens op zolder, bij je (groot)ouders in de kast of in het archief van jullie vereniging en laat het ons weten als je nog voorwerpen vindt die een link hebben met de bedevaart naar Scherpenheuvel: bedevaartvaantjes, foto’s, filmpjes, medailles, vlaggen, beelden, kaarsen, gebedenboeken, ….
Ben je of ken je iemand vol verhalen over de bedevaart naar Scherpenheuvel? Neem dan zeker contact op.

De afdeling gebouwen en infrastructuur is de ontwerpdienst van Interleuven.

Een multidisciplinair en ervaren team zet zich in voor ontwerpen van gebouwen en wegenis van kleine, middelgrote tot grote schaal. 

De projecten situeren zich voornamelijk in de publieke sector in opdracht van de vennoten van Interleuven. Daarnaast kunnen ook de privé-investeerders op de bedrijventerreinen een beroep doen op de architecten, ingenieurs en projectmedewerkers voor het ontwerp van een kantoor of een industriegebouw.

Het team wordt eveneens ingeschakeld bij de realisatie van eigen projecten van Interleuven. Zo worden studieopdrachten uitgevoerd voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw op de verkavelingen die worden ontwikkeld door Interleuven en voor de aanleg van infrastructuur of de bouw van de eigen bedrijfsgebouwen op de bedrijventerreinen van Interleuven.

Bij elk ontwerp wordt vertrokken van een kritische analyse van omgeving en programma. Op basis hiervan wordt met enthousiasme een concept uitgewerkt dat rekening houdt met de wensen van de opdrachtgever, de locatie en het beschikbare budget.  Doelstelling is uiteindelijk te komen tot een kwalitatief project met aandacht voor functionaliteit, rationaliteit, ecologie en duurzaamheid.

Het hele bouwproces wordt vanaf het beginstadium begeleid: vanaf het opmaken en bespreken van de eerste ontwerpschetsen, over het opstellen van aanbestedingsdossiers en het administratief, financieel en technisch opvolgen en coördineren van de werken, tot eventueel het permanent toezicht op de werken. Zowel tijdens de ontwerp - als de uitvoeringsfase kan veiligheidscoördinatie worden uitgevoerd.